Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego

NaPrawoPatrz

Na wstępie należy zaznaczyć, że już od kilku lat, bo od 1 stycznia 2004 r., sądownictwo administracyjne funkcjonuje w zreformowanej, odrębnej od sądownictwa powszechnego, formie ustrojowej. Jego istotą, zgodnie z Konstytucją RP, jest sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej.

Metodyka pracy sędziego

…czytaj więcej

Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rejestrowych

NaPrawoPatrz

Postępowanie w sprawach cywilnych, gospodarczych i rejestrowych toczy się według reguł określonych m.in. w Kodeksie postępowania cywilnego, Kodeksie spółek handlowych, rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania. Zastosowanie mają także ustawy obejmujące swym zakresem prawo spółdzielcze, prawo upadłościowe i naprawcze, zwalczanie nieuczciwej konkurencji czy regulujące sprawy wysokości kosztów sądowych.

…czytaj więcej

Apelacja w postępowaniu karnym

NaPrawoPatrz

Apelacja jest zwyczajnym środkiem odwoławczym od nieprawomocnego wyroku sądu pierwszej instancji. Została wprowadzona do procesu karnego ustawą z 29 czerwca 1995 r., która weszła w życie 1 stycznia 1996 r. Ustawa ta znowelizowała Kodeks postępowania karnego z 1969 r. w zakresie postępowania odwoławczego. Podstawowym novum było zastąpienie nazwy środka odwoławczego „rewizja” nazwą „apelacja”, która następnie została wprowadzona do Kodeksu postępowania karnego z 1997 r. Jednakże, poza zmianą nazwy, nie uległ zmianie model postępowania odwoławczego.

…czytaj więcej