Prawo prasowe nowelizacja – projekt ustawy autorstwa PSL

NaPrawoPatrz

Obecnie obowiązująca ustawa Prawo prasowe reguluje prawne aspekty funkcjonowania prasy w Polsce – określa prawa i obowiązki dziennikarzy, redaktorów naczelnych i wydawców, jak również prawa i obowiązki osób udzielających mediom informacji. Na wstępie należy zwrócić uwagę, iż ustawa pochodzi z 1984 r. i pomimo faktu, iż była wielokrotnie nowelizowana (głównie w związku z nowelizacją innych ustaw), wciąż zawiera sformułowania archaiczne, niedostosowane do obecnych realiów i silnie zakorzenione w czasach PRL. Jako przykład podać można art. 2 ustawy, który już na wstępie zawiera odwołanie do Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w zakresie obowiązków państwa do stwarzania prasie warunków niezbędnych do wykonywania jej funkcji i zadań. Kolejnym przykładem jest definicja prasy, zawarta w art. 7, w której zawierają się między innymi przekazy teleksowe, kroniki filmowe oraz tele- i radiowęzły zakładowe.

…czytaj więcej

Zachowek w polskim prawie spadkowym

NaPrawoPatrz

Zachowek, jako instytucja prawa spadkowego, jest instrumentem służącym szczególnej ochronie najbliższych członków rodziny zmarłego, którzy byliby powołani do spadku w przypadku dziedziczenia ustawowego. Polskie rozwiązania, przyjęte w Kodeksie cywilnym, opierają się na wzorach niemieckich i austriackich, należy jednak mieć na uwadze, iż ustawa polska wprowadza daleko idące modyfikacje w stosunku do pierwowzorów. W kontekście międzynarodowym, poza wskazaniem wzorca, na którym oparte są polskie regulacje prawa spadkowego, należy zwrócić uwagę na występowanie odrębnego od opartego na zachowku systemu ochrony najbliższych krewnych zmarłego – systemu rezerwy, występującego np. we Francji. Pomimo oparcia całego systemu prawnego kontynentalnej Europy na starożytnych filarach prawa rzymskiego, w zakresie prawa spadkowego pomiędzy poszczególnymi systemami prawnymi występują znaczne różnice, zaakcentowane już na wstępie niniejszego artykułu.

 

Kompleksowej analizie instytucji zachowku w prawie polskim, a także związanej z nią problematyce prawnoporównawczej, poświęcona jest monografia autorstwa prof. Pawła Księżaka pt. „Zachowek w polskim prawie spadkowym”.

Zachowek w polskim prawie spadkowym

…czytaj więcej

Rękojmia prawidłowego wykonywania zawodu adwokata – bieżące orzeczenia sądów

NaPrawoPatrz

Zgodnie z ustawą Prawo o adwokaturze, na listę adwokatów może być wpisana osoba, która swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata. Ustawa przewiduje ten wymóg również w odniesieniu do wpisu na listę aplikantów adwokackich. „Rękojmia prawidłowego wykonywania zawodu”, jako pojęcie bardzo nieostre, w wielu przypadkach jest interpretowana zbyt szeroko przez organy samorządu adwokackiego, co skutkuje skierowaniem konfliktów na drogę sądową. Tak było też w dwóch opisanych poniżej sprawach, których rozstrzygnięcia mogliśmy zaobserwować na salach sądowych w przeciągu minionego miesiąca.

…czytaj więcej