Aplikacje prawnicze 2012. Egzamin wstępny i końcowy

NaPrawoPatrz

Do egzaminów wstępnych na aplikacje radcowską i adwokacką pozostało już nieco ponad 3 miesiące. Czasu pozostaje coraz mniej, zwłaszcza, że materiału do powtórki i przyswojenia jest bardzo dużo – kandydat na aplikanta nie dość, że musi powtórzyć wiadomości nabyte na studiach, to jeszcze nierzadko zobligowany jest do zapoznania się z zupełnie nowym zakresem materiału, nieprzerobionym podczas studiów. W obliczu ogromu pracy pozostałe 3 miesiące to zdecydowanie niewiele czasu, w związku z czym większość kandydatów porzuca długie i skomplikowane podręczniki i komentarze na rzecz opracowań, testów i repetytoriów, zwięzłych w formie i treści oraz przydatnych w szybkiej nauce i powtórce.

…czytaj więcej

Rising stars – wschodzące gwiazdy prawniczego świata

NaPrawoPatrz

W corocznych rankingach najlepszych kancelarii w Polsce spotkać można osobne zestawienia, poświęcone najlepszym prawnikom, wyspecjalizowanych w określonej branży i rekomendowanych przez prawnicze środowisko. Są to najczęściej doświadczeni prawnicy, z wieloletnim doświadczeniem i wieloma sukcesami na koncie. Przy analizie rynku usług prawniczych w Polsce nie należy zapominać jednak o młodych prawnikach, którzy często wykonują w kancelariach najbardziej istotne i pracochłonne czynności, a ich wysiłek pozostaje w cieniu starszych wspólników i mentorów.

…czytaj więcej

Ministerstwa Sprawiedliwości – najnowsze działania w stronę informatyzacji postępowania

NaPrawoPatrz

Wśród ostatnich działań podejmowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości szczególnie widoczne wydają się czynności zmierzające do coraz większej informatyzacji wymiaru sprawiedliwości, postępowań przed sądami i urzędami. Należy zwrócić uwagę, iż dorobek resortu w tym zakresie jest już dość bogaty – jako przykłady można wymienić chociażby system elektronicznych ksiąg wieczystych, całkowite zinformatyzowanie ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą (CEIDG), elektroniczne postępowanie upominawcze czy wprowadzenie możliwości odbywania kary w formie dozoru elektronicznego. W chwili obecnej największym projektem wdrażanym w sądach jest tzw. e-protokół, czyli elektroniczny sposób nagrywania obrazu i dźwięku na rozprawie, docelowo mający zastąpić obecnie praktykowaną formę zapisu tekstowego. Ministerstwo opublikowało także projekt zmian procedury cywilnej, w której ważną role w celu uproszczenia i przyspieszenie postępowania odgrywać mają środki elektronicznego przekazu i nowe technologie.

…czytaj więcej

Nowe zasady przyznawania emerytur mundurowych

NaPrawoPatrz

W ubiegłym tygodniu, 6 czerwca, prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o emeryturach mundurowych, zmieniającą ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została uchwalona przez Parlament 11 maja i w znaczącym stopniu zmienia sposób obliczania wieku emerytalnego pracowników służb mundurowych oraz zasad wypłacania świadczeń emerytalnych. Zgodnie z ustalonym vacatio legis, zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2013 r.

…czytaj więcej

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Komentarz

NaPrawoPatrz

W obecnych czasach zdecydowana większość systemów prawnych na świecie uznaje godność człowieka za niezbywalne i przyrodzone prawo, zaliczane do katalogu podstawowych i uniwersalnych praw człowieka. Fakt ten potwierdzają rozmaite konwencje, umowy międzynarodowe, a także krajowe akty prawne. Polska Konstytucja odnosi się do niego w art. 30, gdzie przeczytać możemy, iż „przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”. Niestety, we współczesnym społeczeństwie jednostka nie zawsze może polegać na podstawowej grupie społecznej – rodzinie, w celu ochrony swoich praw. Co więcej, często zdarza się, iż właśnie na łonie rodziny rodzą się konflikty, które niestety w wielu przypadkach rozwiązywane są przy pomocy argumentów siłowych i przemocy.

 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

…czytaj więcej

Umowa deweloperska – nowa umowa nazwana

NaPrawoPatrz

Do czasu wejścia w życie Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dn. 16 września 2011 r. (Dz.U. z 2011 nr 232 poz. 1377), która zaczęła obowiązywać w dniu 29 kwietnia 2012 r., umowa pomiędzy deweloperem a nabywcą nieruchomości należała do kategorii umów nienazwanych i przybierała najróżniejsze postacie. Na ogół jednak nie zabezpieczały one w wystarczającym stopniu interesów nabywców, w szczególności w przypadku upadłości dewelopera. Wraz wejściem w życie wspomnianego aktu prawnego, oprócz regulacji wielu aspektów pierwotnego rynku obrotu nieruchomościami, w polskim porządku prawnym pojawił się nowy rodzaj umowy nazwanej – umowa deweloperska.

…czytaj więcej

Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów

NaPrawoPatrz

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) jest jedną z najistotniejszych ustaw, których zasięg obowiązywania dotyka znaczną część społeczeństwa – ludzi, którzy korzystają z lokali na podstawie umowy najmu (w tym najmu okazjonalnego) lub spółdzielczych praw do lokali. W obecnych czasach, mając na uwadze silną mobilność ludności (w szczególności ludzi młodych, studentów), niezbędne wydaje się posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat praw, przysługujących zarówno lokatorom jak i właścicielom nieruchomości. Niestety, wynajem lokali stanowi wciąż poważne pole do naruszeń i nieprzestrzegania praw przyznanych podmiotom przez ustawy, zarówno przez brak odpowiedniej świadomości społecznej, jak i ze względu na bierność i brak odpowiedniej wiedzy o przysługujących uprawnieniach. Z tego względu bardzo istotne jest praktyczne wyjaśnienie często skomplikowanych aspektów prawa mieszkaniowego i poszerzenie wiedzy i świadomości zarówno najemców, jak i właścicieli mieszkań.

Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz.

…czytaj więcej