Usługi VOD w projekcie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji

NaPrawoPatrz

Dnia 21 sierpnia 2012 r., w związku z obowiązkiem implementacji do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. (tzw. dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych), Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 z późn. zm.). Nowelizacja podyktowana jest koniecznością uregulowania zasad świadczenia usług medialnych na żądanie, dotychczas niepoddanych żadnej regulacji w polskim prawie. Dyrektywa europejska wyznacza ramy tej regulacji, mając na celu m. in. ochronę małoletnich, wspieranie różnorodności i dostępności audycji europejskich.

…czytaj więcej

Studia prawnicze w 2,5 roku – czy to się sprawdzi?

NaPrawoPatrz

Informacja o tym, ze jedna z warszawskich uczelni niepublicznych ma zamiar rozpocząć kształcenie na kierunku prawo w formie uzupełniających studiów magisterskich obiegła ostatnio środowisko prawnicze, wywołując niemała burzę.

Wiele osób związanych z praktyką prawa czy organami prawniczych samorządów zawodowych otwarcie krytykowało pomysł uczelni, wskazując jednoznacznie, że 5 semestrów to zbyt mało, by przygotować studenta do wykonywania pracy prawnika.

…czytaj więcej

RPO skarży do Trybunału ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych

Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o uznanie za niezgodny z Konstytucją art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Przepis ten upoważnia spółdzielnię mieszkaniową między innymi do uregulowania w statucie zasad rozliczenia z tytułu zwrotu wkładu mieszkaniowego, będącego ekwiwalentem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, w sytuacjach, gdy sam lokal mieszkalny nie podlega zbyciu w drodze przetargu. Według RPO przepis ten stoi w sprzeczności z zawartą w Konstytucji zasadą demokratycznego państwa prawnego i zasadą poprawnej legislacji, uderza ponadto w sferę majątkową osób niebędących członkami spółdzielni, a pozostających de facto w sferze obowiązywania statutu, aktu w założeniu jedynie wewnętrznego.

…czytaj więcej

Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych

NaPrawoPatrz

Nie będzie nadużyciem stwierdzenie, iż żyjemy w gorącym dla prawa okresie, pełnym przekształceń, nowelizacji i postępujących zmian.

Dotyczą one zarówno prawa materialnego, jak i procesowego, nierzadko dotykając fundamentalnych dla polskiego porządku prawnego zasad. Wszystkie podmioty zawodowo uczestniczące w sporach prawnych, czy to w charakterze sędziego czy pełnomocnika procesowego strony, zobowiązane są do ciągłej adaptacji do nowych realiów i zmieniających się procedur. Dotyczy to w szczególności postępowania cywilnego – dziedziny prawa, która znajduje się ostatnio w obszarze szczególnego, nowelizacyjnego zainteresowania ustawodawcy. Wśród ostatnich zmian wyróżnić można chociażby usuniecie postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych oraz nowe zasady gromadzenia przez sąd materiału dowodowego.

…czytaj więcej

Nowy portal z orzecznictwem sądów apelacyjnych już działa

NaPrawoPatrz

Dzięki kolejnym krokom zmierzającym do digitalizacji postępowań i zasobów sądów i urzędów, od kilku dni możemy korzystać z nowego portalu uruchomionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Dostępny jest od pod adresem http://orzeczenia.ms.gov.pl/, i docelowo stanowić ma kompletną, aktualizowaną na bieżąco bazę orzecznictwa sądów apelacyjnych. Idąc za przykładem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, w którym portal taki działa już od stycznia 2012 r, Ministerstwo rozszerzyło jego zakres na kolejne 10 sądów apelacyjnych.

…czytaj więcej

Kredyt konsumencki. Komentarz

NaPrawoPatrz

Rozwój międzynarodowych usług finansowych stanowi w Unii Europejskiej jeden z bodźców do rozszerzania ochrony nad słabszą stroną kontraktu, czyli konsumentem.

Efektem tego procesu jest wzrost uregulowań prokonsumenckich oraz tendencja do gwarantowania prawem obowiązkowego minimum ochrony. W tę tendencję wpisuje się instytucja kredytu konsumenckiego, czyli zaciągniętego na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i maksymalnie opiewającego na 255 550 złotych (lub równowartość tej kwoty w walucie obcej). Zasady jego udzielania reguluje ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, która implementuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki.

…czytaj więcej