Własność intelektualna. Wybrane zagadnienia praktyczne

NaPrawoPatrz

Przedmiotem prawa własności intelektualnej są dobra niematerialne chronione prawami  podmiotowymi o charakterze bezwzględnym.  Zakres pojęcia prawa własności intelektualnej nie jest określony normatywnie, z tego powodu obejmuje się nim prawa do wszystkich dóbr będących wytworem ludzkiego intelektu.  Wzrost znaczenia wiedzy w procesach rozwoju ekonomicznego powoduje, że zainteresowanie tą dziedziną prawa cały czas rośnie.

Pojęciem „własności intelektualnej” należy objąć różne aspekty działalności twórczej i rezultaty działalności intelektualnej. Bardzo często określane są mianem „dóbr niematerialnych”, podlegających ochronie jako wytwór umysłu człowieka. Katalog praw własności intelektualnej zawiera różne prawa. Łączy je to, iż uprawniony podmiot ma wyłączność korzystania z przedmiotu, którego te prawa dotyczą. Pozwalają uprawnionemu egzekwować wynikającą z nich wyłączność przeciwko każdej osobie, która je naruszy. Do praw własności intelektualnej zaliczamy: prawa autorskie i prawa pokrewne, patenty na wynalazek oraz prawa wynikające z dodatkowego świadectwa ochrony, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo ochronne na znak towarowy, prawo z rejestracji na oznaczenie geograficzne, prawo z rejestracji układu scalonego. Oprócz tego katalogu dóbr niematerialnych chronionych w postaci praw wyłącznych można wyróżnić prawa do wytworów intelektualnych, których konstrukcja nie jest oparta na zasadzie wyłączności jak np. know-how, prawo do firmy, nazwa przedsiębiorstwa.

Publikacja „Własność intelektualna. Wybrane zagadnienia praktyczne”, kierowana jest do praktyków, którzy szukają podstawowych informacji o najistotniejszych zagadnieniach prawa własności intelektualnej. Autorzy skupili się na najczęstszych problemach związanych z prawem własności intelektualnej, na jakie mogą natrafić prawnicy w swojej pracy. Książka zawiera wprowadzenie w krąg podstawowych pojęć związanych z prawami własności intelektualnej. Pierwsza część to przystępne omówienie dóbr niematerialnych, jakie najczęściej występują w obrocie gospodarczym oraz przedstawienie wymogów jakie muszą spełnić te dobra, aby mogły podlegać ochronie. Cześć druga jest poświęcona umowom najczęściej pojawiającym się w obrocie. Opracowanie omawia dwa podstawowe dla praw własności intelektualnej typu umów: umowy przenoszące prawa własności intelektualnej oraz umowy licencyjne. Trzecią część poświęcono zagadnieniom procesowym. Postępowanie w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnej różni się od innych postępowań w sprawach rozpoznawanych przez sądy cywilne. Autorzy w swojej pracy położyli nacisk na elementy odmienne tego postępowania w stosunku do zasad ogólnych.  Dużym plusem książki są liczne przykłady z praktyki, przedstawiające rozwiązania konkretnych problemów z jakimi mają do czynienia osoby zajmujące się zagadnieniami związanymi z przedmiotami chronionymi przez prawo własności intelektualnej.

O AUTORZE:

Dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska jest profesorem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Katedrą Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych. Od wielu lat zajmuje się problematyką ochrony własności intelektualnej. Jest autorką wielu publikacji z dziedziny prawa własności intelektualnej. Wykonuje również zawód radcy prawnego.