Jak podzielić majątek wspólny małżonków?

NaPrawoPatrz

„Komentarz do spraw o podział majątku wspólnego małżonków” autorstwa Krystyny Skiepko przedstawia czytelnikowi sposoby dokonania podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami. Książka ukazała się jako kolejna publikacja z serii „Komentarze z wokandy”, w której autorzy komentują sprawy, a nie przepisy w oderwaniu od indywidualnych postępowań sądowych.

Wspólność majątkowa między małżonkami może być ustawowa lub umowna. Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność z mocy ustawy, obejmuje ona przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków bądź przez jednego z nich. Przedmioty, które nie są objęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Wspólność umowną małżonkowie mogą ustanowić w drodze umowy małżeńskiej. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia, gdy w drodze umowy majątkowej zmieniającej dotychczasową, małżonkowie postanowią o zastąpieniu obowiązującego ich umownego ustroju wspólności majątkowej  bądź umownego ustroju rozdzielności majątkowej, ustrojem wspólności ustawowej. Wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami jest wspólnością łączną, czasami określaną „wspólnością do niepodzielnej ręki”. Ma charakter bezudziałowy oraz jest podmiotowo niezmienna. W czasie trwania wspólności żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Podział majątku wspólnego małżonków jest możliwy dopiero po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami. Wspólność ustawowa powstająca z chwilą zawarcia małżeństwa, przestaje istnieć z chwilą ustania małżeństwa, bez względu na jego przyczynę.

Małżonkowie mogą dokonać podziału majątku wspólnego na dwa sposoby:

- w drodze umowy

- w drodze postępowania sądowego

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Komentarz do spraw o podział majątku wspólnego małżonków omawia tę kwestię bardzo szczegółowo. Oprócz zbioru wiedzy, poglądów, orzecznictwa i pism procesowych, w publikacji znajdziemy wiele praktycznych wskazówek a także liczne przykłady z praktyki. Autorka we wstępnie zaznacza, że starała się przełamać popularny wśród prawników stereotyp iż „Komentarz kończy się tam, gdzie zaczyna się problem”. Publikacja wyczerpującą omawia krok po kroku zawiłości prawne, jakie występują w czasie spraw o podział majątku wspólnego małżonków.