Handel elektroniczny. Bariery prawne

NaPrawoPatrz

Rozwój społeczeństwa informacyjnego spowodował, że handel elektroniczny e-commerce wysunął się na pierwszy plan. Monografia „Handel elektroniczny. Bariery prawne” to oryginalne opracowanie naukowe, przedstawiające w sposób kompleksowy zagadnienia związane z handlem elektronicznym.

Internet spowodował wykształcenie się nowego modelu życia, powstał w 1969 roku w USA w czasie zimnej wojny. Amerykańskie ministerstwo obrony zleciło opracowanie dla celów wojskowych systemu wymiany danych umożliwiającego w całym kraju korzystanie z komputerów i oprogramowania wszystkich komputerów w sieci z jednego komputera. W 1991 rząd USA zdecydował się na upowszechnienie Internetu i udostępnienie sieci dla celów prywatnych i komercyjnych. Rozwój sieci przyspieszyło opracowanie przez CERN struktury WWW, która jest obecnie najistotniejszą częścią Internetu. Stworzona do celów wojskowych sieć  stała się globalnym medium wymiany informacji.

Publikacja „Handel elektroniczny. Bariery prawne” jest głosem w dyskusji na temat przyszłości regulacji prawnej Internetu.  Zawiera analizę aktów prawa unijnego i krajowego, obowiązujących oraz projektowanych. Pierwszy rozdział autor poświęca technicznym, ekonomicznym oraz prawnym aspektom handlu elektronicznego. Zapoznamy się w nim z samym pojęciem handlu elektronicznego i jego ogromną rolą w obrocie gospodarczym. W rozdziale drugim znajdziemy analizę regulacji zasady państwa pochodzenia w dyrektywie 2000/31/WE oraz w polskich przepisach implementacyjnych. Autor porusza problemy bezpośrednio związane z zasadą państwa pochodzenia, wynikające z ograniczonego zasięgu harmonizacji i różnic w poziomie ochrony w poszczególnych państwach członkowskich. W rozdziale trzecim przeczytamy na temat obowiązków informacyjnych, jakich muszą dotrzymywać usługodawcy. Analiza zawiera próbę oceny, czy zakres obowiązków jest adekwatny do celu jakim jest przejrzystość obrotu. W rozdziale czwartym analizie poddano regulację zawierania umów drogą elektroniczną, która jest podstawowym elementem handlu elektronicznego. Autor stara się odpowiedzieć na pytanie, czy przyjęte rozwiązania prawne odpowiadają potrzebom rynku on-line i of-line. Końcowy piąty rozdział porusza problematykę wyłączeń odpowiedzialności niektórych podmiotów świadczących usługi społeczeństwa informacyjnego, która była przez pracodawcę unijnego postrzegana jako jedno z najistotniejszych z punktu widzenia rozwoju handlu elektronicznego zagadnień objętych zakresem dyrektywy 2000/31/WE.

Książka skierowana jest do sędziów, radców prawnych i adwokatów stosujących prawo w analizowanym zakresie. Będzie jedna przydatna nie tylko dla prawników, ale również dla przedsiębiorców prowadzących działalność w Internecie i świadczących usługi medialne oraz doradcze.