Poszkodowani w sprawie Amber Gold pozywają Skarb Państwa

NaPrawoPatrz

Sprawa Amber Gold okazała się największym skandalem finansowym w Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Poszkodowani przez spółkę uważają, że do wyrządzonej im szkody w dużym stopniu przyczyniły się instytucje państwowe. W lutym do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa.

Spółka Amber Gold powstała w 2009 r., podawała się za pierwszy w Polsce dom składowy. Zajmowała się składowaniem metali szlachetnych, inwestycjami w złoto, srebro i platynę. Firma oferowała klientom inwestycje w złoto. Oprocentowanie inwestycji było dużo większe niż to oferowane przez banki i przekraczało 10% w skali roku. Spółka nie posiadała zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie czynności bankowych. W rzeczywistości działalność Amber Gold opierała się na zasadach działania piramidy finansowej. Klienci zostali wprowadzeni w błąd co  do zabezpieczenia lokat. Po kilku latach działalności spółka ogłosiła decyzję o likwidacji. Ulokowane w niej środki i odsetki nie zostały wypłacone klientom a zabezpieczony majątek nie jest wystarczający na pokrycie strat. Poszkodowanych zostało około 12 tys. osób, a  wartość wymagalnych zobowiązań szacuje się na około 670 mln zł. Sprawa przerosła polski system prawny.

Zdaniem dużej grupy poszkodowanych, gdyby nie lekceważenie i zaniedbania ze strony organów państwowych, spółka nie prowadziłaby działalności tak długo. Wnioski poszkodowanych opierają się na raporcie Komitetu Stabilności Finansowej: „Analiza działań organów i instytucji państwowych w odniesieniu do Amber Gold sp. z o.o.” Raport wskazuje, że dane przekazane przez Komisję Nadzoru Finansowego nie zostały należycie wykorzystane przez Prokuraturę oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klienci Amber Gold pozywają Skarb Państwa na podstawie art. 417 kc „Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa”.

Poszkodowani przez Amber Gold mieli również możliwość zgłoszenia wierzytelności do syndyka masy upadłościowej. Posiedzenie odnośnie dopuszczenia rozpoznania pozwu zbiorowego o ustalenie odpowiedzialności Skarbu Państwa wyznaczono na 22 maja.