Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rejestrowych

NaPrawoPatrz

Postępowanie w sprawach cywilnych, gospodarczych i rejestrowych toczy się według reguł określonych m.in. w Kodeksie postępowania cywilnego, Kodeksie spółek handlowych, rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania. Zastosowanie mają także ustawy obejmujące swym zakresem prawo spółdzielcze, prawo upadłościowe i naprawcze, zwalczanie nieuczciwej konkurencji czy regulujące sprawy wysokości kosztów sądowych.

Zgodnie z unormowaniami zawartymi w Kodeksie postępowania cywilnego pisma procesowe obejmują wnioski i oświadczenia stron składane poza rozprawą. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, pisma procesowe wnosi się na urzędowych formularzach lub za pomocą systemu teleinformatycznego (drogą elektroniczną) lub na informatycznych nośnikach danych. Wzory i sposób udostępniania stronom urzędowych formularzy określa, w formie rozporządzenia, Minister Sprawiedliwości. Każde pismo procesowe powinno zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; oznaczenie rodzaju pisma; osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności; podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; załączniki. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu, pisma zaś dalsze – sygnaturę akt. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa. Pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną powinno być opatrzone podpisem elektronicznym.

Wnioski o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego są określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania. Mimo że urzędowe formularze są dostępne w siedzibach sądów gospodarczych oraz w centrali Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego i gminach, to ich prawidłowe wypełnienie często stwarza niemałe trudności.
Niezależnie od liczby i rodzaju prowadzonych postępowań (postępowanie procesowe, nieprocesowe, zabezpieczające, egzekucyjne, rejestrowe), zachodzi zwykle potrzeba załatwienia sprawy – w miarę możliwości – niezwłocznie. Częstą przyczyną opóźnienia postępowania są uchybienia dotyczące składania pism zarówno przed wszczęciem procesu, jak i w jego toku. Są to nieprawidłowości dotyczące np. zasad sporządzania pism, terminów ich składania, nieuiszczenia stosownej opłaty za wniesienie pisma lub złożenie go na nieodpowiednim formularzu. Jeżeli pismo nie odpowiada warunkom formalnym określonym w przepisach, uprawniony organ wzywa stronę do usunięcia braków w odpowiednim terminie. Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu. Usuwanie uchybień zawsze skutkuje opóźnieniem w załatwieniu sprawy.
Wychodząc naprzeciw potrzebom zainteresowanych podmiotów i mając na celu przybliżenie i wyjaśnienie zasad obowiązujących przy składaniu odpowiednich wniosków i formularzy, w kolejnym wydaniu książki Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych gospodarczych i rejestrowych znalazło się blisko 250 wzorów pozwów, wniosków i formularzy wykorzystywanych w postępowaniu sądowym. Wszystkie pisma spełniają wymogi zarówno formalne, jak i materialne ujęte w Kodeksie postępowania cywilnego oraz w ustawach szczególnych.

Intencją autorów było, aby zamieszczone w książce wzory stanowiły pomoc przy formułowaniu argumentów, przedstawianiu i wykazaniu swojego stanowiska. W obecnym wydaniu Wzorów został zachowany – aprobowany przez dotychczasowych odbiorców opracowania – układ z merytorycznymi uwagami. Oprócz praktycznych objaśnień dotyczących sposobu prawidłowego wypełnienia, każdy z wzorów zawiera informację o terminie wniesienia pisma, opłatach i przysługujących środkach prawnych. Całość uzupełniono wyborem orzecznictwa i literatury. Wszystkie przytoczone elementy z danymi personalnymi, adresami lub też faktami są fikcyjne. W związku z tym książka stanowi znakomitą podstawę do sporządzenia profesjonalnego pisma w konkretnych sprawach.
Dodatkowym atutem jest płyta CD, na której zamieszczono w formie edytowalnej wszystkie pisma zawarte w opracowaniu. Korzystanie z gotowych formularzy oszczędzi czas i pozwoli uniknąć błędów.

W kolejnym wydaniu uwzględniono powstałą w praktyce potrzebę opracowania nowych wzorów. Dodano nowe wzory pism w postępowaniu procesowym: pozew w postępowaniu grupowym, zażalenie na uchylenie przez sąd drugiej instancji wyroku sądu pierwszej instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania; w postępowaniu nieprocesowym z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego: wniosek o zagrożenie zapłatą sumy pieniężnej za niewykonywanie obowiązków wynikających z orzeczenia w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, wniosek o nakazanie zapłaty sumy pieniężnej w związku z niewykonaniem obowiązków wynikających z orzeczenia w przedmiocie kontaktów z dzieckiem; w postępowaniu egzekucyjnym: wniosek o wszczęcie egzekucji czynności, którą może wykonać za dłużnika inna osoba, wniosek o wszczęcie egzekucji wykonania czynności, której za dłużnika nie może wykonać inna osoba, oraz wniosek o wszczęcie egzekucji zaniechania pewnej czynności lub nieprzeszkadzania czynności wierzyciela, w których ma zastosowanie nowy środek w postaci zapłaty przez dłużnika na rzecz wierzyciela określonej sumy pieniężnej.

Aby zapewnić przejrzystość książki, została ona podzielona na rozdziały dotyczące konkretnych rodzajów postępowań. Rozdziały z kolei dzielą się na podrozdziały, dzięki którym wzory są zamieszczone w sposób uporządkowany.
Wzory – opracowane przez zespół znakomitych prawników cywilistów – ze względu na swój użytkowy charakter będą nieocenioną pomocą w codziennej pracy osób zajmujących się prawem od strony praktycznej: sędziom, adwokatom, radcom prawnym, asystentom sędziów, referendarzom sądowym, asesorom, a także osobom przygotowującym się do wykonywania w przyszłości zawodów prawniczych – aplikantom.

Książka uwzględnia zmiany w obowiązującym stanie prawnym, wynikające przede wszystkim z aktywności władzy ustawodawczej i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego:
– ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. i zmieniająca m.in. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Nowelizacja w sposób kompleksowy reguluje problematykę wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w tym: działania profilaktyczne skierowane do rodzin zagrożonych dysfunkcją lub przeżywających trudności, zbudowanie mechanizmów pracy z rodziną dziecka, organizację systemu pieczy zastępczej oraz problematykę usamodzielnień pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. Proponowane regulacje są zgodne z trendami europejskimi i dostosowane do zaleceń UE;
– ustawa z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. i zmieniająca m.in. ustawę z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Nowelizacja dotyczy umorzenia lub rozłożenia na raty na wniosek dłużnika lub z urzędu należności sądowych;
– ustawa z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która obowiązuje od 3 maja 2012 r. Dotyczy ona uproszczenia i przyśpieszenia postępowania procesowego oraz wzmocnienia systemu egzekucji przez m.in. likwidację odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych, wprowadzenie zasady, że sąd będzie pomijać przekazane za późno przez strony postępowania dowody i twierdzenia; wprowadzenie zmian dotyczących środków zaskarżenia i postępowania egzekucyjnego.