Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów

NaPrawoPatrz

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) jest jedną z najistotniejszych ustaw, których zasięg obowiązywania dotyka znaczną część społeczeństwa – ludzi, którzy korzystają z lokali na podstawie umowy najmu (w tym najmu okazjonalnego) lub spółdzielczych praw do lokali. W obecnych czasach, mając na uwadze silną mobilność ludności (w szczególności ludzi młodych, studentów), niezbędne wydaje się posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat praw, przysługujących zarówno lokatorom jak i właścicielom nieruchomości. Niestety, wynajem lokali stanowi wciąż poważne pole do naruszeń i nieprzestrzegania praw przyznanych podmiotom przez ustawy, zarówno przez brak odpowiedniej świadomości społecznej, jak i ze względu na bierność i brak odpowiedniej wiedzy o przysługujących uprawnieniach. Z tego względu bardzo istotne jest praktyczne wyjaśnienie często skomplikowanych aspektów prawa mieszkaniowego i poszerzenie wiedzy i świadomości zarówno najemców, jak i właścicieli mieszkań.

Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz.

Zadanie to w przystępny sposób realizuje najnowsze wydanie komentarza Ochrona praw lokatorówautorstwa Romana Dziczka, zawierający analizę najważniejszych aktów prawnych z zakresu prawa mieszkaniowego (ustawa o ochronie praw lokatorów, ustawa o dodatkach mieszkaniowych). Poza komentarzem do poszczególnych ustaw, zbiór zawiera także wzory pozwów, oparte na przepisach o ochronie praw lokatorów wraz z praktycznymi uwagami wynikającymi m.in. z nowelizacji poszczególnych przepisów, powiązania danej podstawy prawnej z przepisami wynikającymi z innych aktów (np. z zakresu postępowania cywilnego) czy aktualnego orzecznictwa sądów.

 

Zakres zagadnień, omówionych w komentarzu, to między innymi prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów, zasady zawierania i rozwiązywania umów najmu, zasady podwyższania czynszu, gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym, lokale socjalne, tymczasowe i eksmisja.

 

Niniejsza publikacja podzielona została na cztery części. We wprowadzeniu autor dokonuje historycznej i instytucjonalnej analizy przepisów prawa mieszkaniowego, zawartego w omawianych ustawach. Przywołuje najważniejsze definicje pojawiające się w aktach prawnych, a także omawia zakres i skutki poszczególnych nowelizacji. W drugiej części autor dokonuje analizy przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, powołując liczne orzeczenia sądów i przedstawiając własne poglądy na temat wybranych instytucji prawnych. Trzecia część to komentarz do ustawy o dodatkach mieszkaniowych, wzbogacony o prezentacje treści rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych. Ostatnia część książki to zbiór wzorów pozwów, pokrywających się tematycznie z zakresem omawianych regulacji.

 

Należy zwrócić uwagę, iż autor komentarza – Roman Dziczek, jest sędzią Sądu Apelacyjnego w Warszawie i cenionym specjalistą z zakresu prawa mieszkaniowego. Niniejsza publikacja wpisuje się w cykl komentarzy jego autorstwa, uzupełniając wcześniejsze wydawnictwa dotyczące spółdzielni mieszkaniowych i własności lokali. Każda z publikacji uzupełniona jest, podobnie jak niniejszy komentarz, o wzory pozwów i wniosków sądowych, stosowanych w postępowaniach danego rodzaju.

 

Zbiór stanowi niezwykle przydatną publikację zarówno dla prawników – praktyków, zajmujących się dziedziną prawa mieszkaniowego, a także dla samych lokatorów i właścicieli. Ze względu na formę i przystępność przekazanych informacji, publikacja stanowi kompletną i wartościową analizę istotnego zakresu prawa mieszkaniowego, jakim jest ochrona praw lokatorów i związane z nią instytucje prawne.

 

AUTOR:

Roman Dziczek jest specjalistą w zakresie prawa rzeczowego i spółdzielczego, autorem opracowań oraz komentarzy, dotyczących szeroko rozumianej problematyki mieszkaniowej i nieruchomości, m.in. Spółdzielnie Mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów i wniosków sądowych, Własność lokali. Komentarz. Wzory pozwów i wniosków sądowych.