Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Komentarz

NaPrawoPatrz

W obecnych czasach zdecydowana większość systemów prawnych na świecie uznaje godność człowieka za niezbywalne i przyrodzone prawo, zaliczane do katalogu podstawowych i uniwersalnych praw człowieka. Fakt ten potwierdzają rozmaite konwencje, umowy międzynarodowe, a także krajowe akty prawne. Polska Konstytucja odnosi się do niego w art. 30, gdzie przeczytać możemy, iż „przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”. Niestety, we współczesnym społeczeństwie jednostka nie zawsze może polegać na podstawowej grupie społecznej – rodzinie, w celu ochrony swoich praw. Co więcej, często zdarza się, iż właśnie na łonie rodziny rodzą się konflikty, które niestety w wielu przypadkach rozwiązywane są przy pomocy argumentów siłowych i przemocy.

 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Skala zjawiska przemocy w rodzinie jest bardzo duża. Potwierdzają to statystyki opracowane na podstawie procedury tzw. „Niebieskiej Karty”, czyli programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie opracowanego przez Komendę Główną Policji, Komendę Stołeczną Policji oraz państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Według zestawienia na rok 2010, liczba ofiar przemocy w rodzinie wyniosła 134 866 osób. W obliczu takiej skali, państwo ma obowiązek wprowadzania programów przeciwdziałania temu zjawisku. Jednym z instrumentów prawnych jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dn. 29 lipca 2005 r. Jej celami, jak czytamy w art. 1, jest określenie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasad postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie i zasad postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Publikacja „Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Komentarz”, autorstwa A. Kiełtyki i A. Ważnego stanowi dogłębną analizę przepisów wspomnianej ustawy, przeznaczoną dla osób zajmujących się tą problematyką zawodowo (sędziów, prokuratorów, kuratorów sądowych), jak i dla wszystkich zainteresowanych osób.

 

Komentarz w obszerny sposób analizuje przepisy ustawy, opierając się na bieżącym orzecznictwie sądów i dorobku literatury przedmiotu. Autorzy odnoszą się także do zagranicznych regulacji w przedmiocie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sięgając zarówno do prawa europejskiego, jak i międzynarodowego.

 

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany w samej ustawie, jak i zmiany aktów prawnych bezpośrednio z nią związanych (np. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dn. 9 czerwca 2011 r.). Obejmuje wszelkie zmiany, wprowadzone do dnia 1 stycznia 2012 r.

 

Komentarz w jasny, a jednocześnie obszerny sposób przedstawia problematykę przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dzięki swej aktualności i przejrzystości z pewnością stanowić będzie wartościową pozycję w bibliotece zainteresowanych tą problematyką osób.

 

 

AUTORZY:

 

Andrzej Kiełtyka – dr nauk prawnych, zastępca prokuratora apelacyjnego, wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie oraz Katedrze Prawa Politechniki Rzeszowskiej, autor wielu opracowań, głównie z dziedziny prawa karnego procesowego, w tym monografii i komentarzy.

 

Andrzej Ważny – dr nauk prawnych, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości i Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji, wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, członek kolegium redakcyjnego pism „Prokuratura i Prawo”, „Probacja”, „Paragraf na Drodze” i „Diariusz Prawniczy”, autor licznych publikacji, w tym komentarzy, zwłaszcza z zakresu postępowania karnego.