Nowe zasady przyznawania emerytur mundurowych

NaPrawoPatrz

W ubiegłym tygodniu, 6 czerwca, prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o emeryturach mundurowych, zmieniającą ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została uchwalona przez Parlament 11 maja i w znaczącym stopniu zmienia sposób obliczania wieku emerytalnego pracowników służb mundurowych oraz zasad wypłacania świadczeń emerytalnych. Zgodnie z ustalonym vacatio legis, zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2013 r.

Przedmiotowa nowelizacja wprowadza rozróżnienie pomiędzy funkcjonariuszy, którzy przystąpią do służby po 1 stycznia 2013 roku, oraz tych, którzy odbywają lub rozpoczną odbywanie służby przed wskazaną datą.

 

W przypadku drugiej grupy, czyli funkcjonariuszy już obecnych w służbie lub wstępujących do niej przed 1 stycznia 2013 r., dotychczasowe zasady dotyczące emerytur zostaną zachowane. W szczególności dotyczy to możliwości przejścia na emeryturę bez względu na wiek po 15 latach służby (wliczając okresy ze służbą równorzędne). Bez zmian pozostaną także sposoby ustalania podstawy i wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych.

 

Funkcjonariusze przystępujący do służby po dniu 1 stycznia 2013 r. zostaną objęci w całości zasadami zawartymi w nowelizacji. Najpoważniejszą zmianą jest bez wątpienia odejście od uprawnienia do przejścia na emeryturę bez względu na wiek. Zgodnie z nowymi przepisami, funkcjonariusze mundurowi nabędą uprawnienia emerytalne dopiero z osiągnięciem wieku 55 lat i po 25 latach służby.

 

Zakres podmiotowy nowelizacji obejmuje żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy: policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

 

Najnowsze tendencje ustawodawcy, przejawiające się w podnoszeniu wieku emerytalnego, w pośrednim stopniu dotknęły także służby mundurowe. Głównym celem nowelizacji jest zwiększenie aktywności zawodowej funkcjonariuszy. Jednakże podobnie jak inne działania związane z podnoszeniem wieku emerytalnego i odbieraniem przyznanych uprawnień i preferencji określonym grupom zawodowym, nowelizacja budzi pewne kontrowersje.