Kredyt konsumencki. Komentarz

NaPrawoPatrz

Rozwój międzynarodowych usług finansowych stanowi w Unii Europejskiej jeden z bodźców do rozszerzania ochrony nad słabszą stroną kontraktu, czyli konsumentem.

Efektem tego procesu jest wzrost uregulowań prokonsumenckich oraz tendencja do gwarantowania prawem obowiązkowego minimum ochrony. W tę tendencję wpisuje się instytucja kredytu konsumenckiego, czyli zaciągniętego na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i maksymalnie opiewającego na 255 550 złotych (lub równowartość tej kwoty w walucie obcej). Zasady jego udzielania reguluje ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, która implementuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki.

 

Ustawa powyższa wprowadza liczne zmiany do dotychczasowego systemu kredytowania konsumenckiego, który opierał się na ustawie z 2001 roku. Wśród zmian wskazać należy między innymi: możliwość odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, likwidacja maksymalnego 5-cio procentowego progu kosztów zawarcia umowy, konieczność sporządzenia formularza informacyjnego. Aby już na etapie zachęcania do zawarcia umowy kredytu konsumenckiego dostarczać potencjalnym klientom czytelnych i pełnych informacji, zwiększone i uszczegółowione zostały również obowiązki informacyjne w reklamach.

 

W doktrynie podnoszone są głosy o niespójności tej ustawy, braku precyzji użytych pojęć oraz błędnej implementacji unijnej dyrektywy. W związku z tym postuluje się odejście od stricte językowej wykładni przepisów na rzecz wykładni funkcjonalnej oraz prounijnej w swym charakterze, aby móc w pełni zidentyfikować treść norm.

 

Kredyt konsumencki. Komentarz

 

W tym celu, warto sięgnąć do publikacji „Kredyt konsumencki. Komentarz”, której autorem jest Tomasz Czech. Komentarz ten zawiera kompleksową analizę przepisów ustawy o kredycie konsumenckim wraz z odniesieniami do odpowiednich uregulowań Kodeksu cywilnego, Prawa bankowego oraz ustawy o usługach płatniczych. Ponadto, rozważania uzupełnione są o liczne przykłady z orzecznictwa, zarówno Sądu Najwyższego, jak i Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Opracowania poszczególnych artykułów bądź rozdziałów poprzedzone są wprowadzeniami, co w znacznej mierze ułatwia przyswojenie tej skomplikowanej materii.

 

AUTOR:

Tomasz Czech – doktor nauk prawnych, radca prawny, autor wielu publikacji z dziedziny prawa cywilnego i bankowego.