Usługi VOD w projekcie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji

NaPrawoPatrz

Dnia 21 sierpnia 2012 r., w związku z obowiązkiem implementacji do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. (tzw. dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych), Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 z późn. zm.). Nowelizacja podyktowana jest koniecznością uregulowania zasad świadczenia usług medialnych na żądanie, dotychczas niepoddanych żadnej regulacji w polskim prawie. Dyrektywa europejska wyznacza ramy tej regulacji, mając na celu m. in. ochronę małoletnich, wspieranie różnorodności i dostępności audycji europejskich.

 

Polska nowelizacja stworzona jest zgodnie z zasadą „minimum regulacji”, co oznacza, iż Rząd miał na celu spełnienie wymogów wynikających z Dyrektywy na najmniejszym możliwym poziomie, do minimum ograniczając nowe obowiązki przy jednoczesnym spełnieniu wymogów Unijnych.

 

Zgodnie z tekstem projektu nowelizacji i informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, regulacją zostaną objęte jedynie podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług medialnych na żądanie. W związku z tym spod regulacji wyłączone zostaną między innymi podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej oraz podmioty, które poprzez publikację filmów jedynie reklamują swoje produkty.

 

Nowelizacja nie nakłada na podmioty świadczące usługi medialne na życzenie obowiązku wpisu do rejestru. Według oceny ustawodawcy, roczne sprawozdanie jest wystarczającą formą służącą wypełnieniu obowiązków sprawozdawczych nałożonych przez Dyrektywę. Również postępowanie w przypadku niezłożenia sprawozdania nie będzie dotkliwe – na podmiot będzie można nałożyć karę w wysokości maksymalnie 1000 zł, ale i tak dopiero po uprzednim wezwaniu go do złożenia wymaganego przez prawo sprawozdania.

 

Jednym z obowiązków, nałożonych przez nowelizację na podmioty świadczące usługi medialne na żądanie jest odpowiednie promowanie audycji europejskich. Według tekstu regulacji może być to czynione chociażby przez umieszczanie materiałów promujących audycje europejskie lub odpowiednie oznaczanie pochodzenia dostępnych w katalogu audycji. Podmioty świadczące usługi VOD zobowiązane będą do przeznaczenia co najmniej 10% zawartości katalogu dostępnych audycji na audycje europejskie, obowiązek ten nie dotyczy jednak katalogów, w których udostępniane są wyłącznie audycje pochodzące spoza Europy. W związku z tym podmioty udostępniające na żądanie w ramach jednego katalogu jedynie filmy afrykańskie czy azjatyckie nie będą zobowiązane do spełnienia tego wymogu.

 

Audycje audiowizualne udostępniane na żądanie nie mogą zawierać treści nawołujących do nienawiści lub dyskryminujących ze względu na rasę, niepełnosprawność, płeć, wyznanie lub narodowość. Podmioty zobowiązane są także do nieudostępniania audiowizualnej usługi medialnej na żądanie, w ramach której dostępne są audycje określone w art. 18 ust. 4 ustawy o radiofonii i telewizji, bez odpowiednich zabezpieczeń mających na celu ochronę małoletnich. Przedmiotem tej regulacji są audycje „zagrażające fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich, w szczególności zawierające treści pornograficzne lub w sposób nieuzasadniony eksponujące przemoc”. W tym wypadku do kompetencji Ministra właściwego do spraw informatyzacji pozostawiono uregulowanie w formie rozporządzenia szczegółowych wymogów dotyczących zabezpieczeń technicznych mających na celu ochronę małoletnich. Podmioty świadczące usługi VOD będą mogły jednak samodzielnie uregulować te kwestię poprzez stworzenie kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 

Z pełnym tekstem nowelizacji można zapoznać się pod tym adresem.