Kodeks wykroczeń. Komentarz

NaPrawoPatrz

Artykuł 7 §1 ustawy z dn. 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń stanowi: „Nieświadomość tego, że czyn jest zagrożony karą, nie wyłącza odpowiedzialności, chyba że nieświadomość była usprawiedliwiona.” Na podstawie tych słów wysnuć można wniosek, iż ustawodawca, regulując kompleksowo polskie prawo wykroczeń przyjął zasadę „ignorantia iuris nocet” tj. nieznajomość prawa szkodzi. Warto jednak zastanowić się, jak duża jest świadomość obywateli w odniesieniu do tej dziedziny prawa, zwanej również prawem karno-administracyjnym. Powszechne rozumienie wykroczenia ogranicza się nierzadko do najpowszechniejszych jego typów – związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym, przekroczeniu dozwolonej prędkości czy zakłócaniem ciszy nocnej. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, iż kara grzywny albo nagany grozi chociażby za puszczanie w lesie luzem psa, szczucie psem człowieka czy za płoszenie leśnych zwierząt w sposób złośliwy.

 

Teoria prawa wykroczeń pozostaje niezbadanym terenem także dla studentów prawa. Wykroczenia i związane z nimi przepisy proceduralne nauczane są zazwyczaj w formie nieobowiązkowych wykładów specjalizacyjnych, z góry wykluczających możliwość wdrożenia w tę tematykę wszystkich studentów i przyszłych prawników. Wnioski z powyższych rozważań są dość kłopotliwe – społeczna świadomość dotycząca prawa wykroczeń jest niska, a obywatel w niektórych sytuacjach może nawet nie mieć świadomości, iż przez swoje działanie lub zaniechanie popełnia wykroczenie. Zgodnie z przepisem zacytowanym na wstępie, będzie mógł powołać się na tę niewiedzę tylko wtedy, jeżeli jego nieświadomość będzie usprawiedliwiona. Co to oznacza? Tu z pomocą przychodzą nam specjalistyczne opracowania.

 

Kodeks wykroczeń. Komentarz” to omówienie przepisów tej ustawy, przygotowane przez T. Bojarskiego, A. Michalską-Warias, J. Piórkowską-Flieger i M. Szwarczyka – pracowników Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Najnowsze, trzecie wydanie tej publikacji obejmuje stan prawny na dzień 1 czerwca 2011 roku.

 

 

Książka poświęcona jest wyczerpującemu omówieniu całości przepisów ustawy – zarówno części ogólnej jak i szczegółowej, dotyczącej charakterystyki poszczególnych wykroczeń. Autorzy opierają się na aktualnym dorobku doktryny prawniczej i orzecznictwie sądów. W najnowszym wydaniu komentarza uwzględnione zostały zmiany wynikające z nowelizacji dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, odpowiedzialności przewodnika turystycznego lub pilota i przeciwdziałania niszczeniu roślinności.

 

Omówienia przepisów ujęte są w bardzo szeroki sposób, uwzględniając każdy aspekt omawianego artykułu i związane z nim tezy z orzecznictwa i literatury prawniczej. Każdy rozdział komentarza rozpoczyna się od bogatego spisu literatury uzupełniającej, dzięki czemu czytelnik zainteresowany wybranym zagadnieniem bez problemu odnajdzie w dorobku literatury związane z nim pozycje książkowe.

 

„Kodeks wykroczeń. Komentarz” sprawdzi się jako pomoc zarówno dla sędziów, orzekających w sprawach o wykroczenia, jak i adwokatów, organów ścigania, funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Straży Gminnej. Również zwykli obywatele zwiększą swoją świadomość prawną zapoznając się z omawianą publikacją.