Transakcje fuzji i przejęć

NaPrawoPatrz

W serii „Prawo w praktyce” wydawnictwo LexisNexis, poza omawianą jakiś czas temu monografią „Due dilligence”, wydało także obszerniejsze tematycznie i objętościowo opracowanie pt. „Transakcje fuzji i przejęć”. Autorami publikacji są prawnicy kancelarii Wardyński i Partnerzy: M. Barłowski, J. Grykiel, M. Kasiarz, K. Libiszewski oraz I. Zielińska-Barłożek.

 

Książka adresowana jest do zawodowych prawników oraz adeptów prawa – aplikantów radcowskich i adwokackich, którzy na co dzień w swojej pracy zajmują się obsługą transakcji typu M&A (ang. mergers and acquisitions, fuzje i przejęcia). Ze względu na fakt, że książka przygotowana jest przez praktyków doświadczonych w omawianej dziedzinie, jej wartość merytoryczna jest niezwykle wysoka – zwłaszcza, iż na rynku brak jest podobnej pozycji, dotykającej tematyki fuzji i przejęć z perspektywy innej niż teoretyczna.

 

Publikacja rozpoczyna się od przydatnego słowniczka, w którym autorzy wyjaśniają znaczenia branżowych pojęć związanych z transakcjami M&A. Następnie czytelnik może zapoznać się z właściwą treścią książki, podzieloną na 3 zasadnicze części: „Przygotowanie transakcji”, Transakcja” i „Czynności potransakcyjne”. Systematyka ta odpowiada kolejności czynności dokonywanych w toku właściwej transakcji – dzięki takiemu podziałowi materiał pogrupowany jest w klarowny sposób, a odnalezienie potrzebnych informacji jest szybkie i nie nastręcza większych problemów. W pierwszej części („przygotowanie transakcji”) autorzy omawiają podstawowe czynności służące ustaleniu zasad i założeń transakcji (problematyka listów intencyjnych, umów o zachowanie poufności, umowy ramowej), zwięźle omawiają proces due dilligence i proces przygotowywania dokumentów transakcyjnych. Druga część książki („Transakcja”) poświęcona jest właściwej umowie sprzedaży i zawartych w niej elementach. Autorzy bardzo dokładnie omawiają tu wszelkie problematyczne aspekty, począwszy od klauzul umownych, przedmiotu i stron umowy, oznaczenia ceny i sposobu jej określenia, przez dodatkowe klauzule zabezpieczające i warunki, aż do czynności zamknięcia transakcji. Osobny rozdział poświęcony jest najistotniejszym uchybieniom w toku transakcji. Część trzecia („Czynności potransakcyjne”) poświęcona jest w szczególności obowiązkom informacyjnym i rejestracyjnym wynikającym z umowy oraz czynnościom związanym z naruszeniem umowy ( tj. odszkodowaniu, świadczeniom z gwarancji i rękojmi, odstąpieniu od umowy i pokrewnym zagadnieniom, związanym z dochodzeniem odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy).

 

W tekście książki wprowadzono liczne udogodnienia – m. in. piktogramy, wskazujące najważniejsze fragmenty tekstu dotyczące określonej tematyki (np. stanowiska stron, orzecznictwo, literatura). W odróżniających się od tekstu ramkach umieszczone zostały przykładowe klauzule umowne, gotowe do wykorzystania w przygotowywanych dokumentach.

 

Książka „Transakcje fuzji i przejęć” zasługuje na uwagę głównie ze względu na swoją przydatność w praktyce prawniczej, ponieważ w przystępny sposób pozwala nawet początkującemu prawnikowi zaznajomić się ze skomplikowaną problematyką poruszaną podczas obsługi transakcji M&A. Jest to pozycja ułatwiająca wdrożenie się młodszych prawników w czynności dokonywane podczas pracy w działach corporate kancelarii prawniczych, doświadczeni prawnicy natomiast odnajdą w książce możliwość przeanalizowania, uzupełnienia i poprawienia swojego warsztatu pracy na podstawie wiedzy przekazanej przez kolegów z branży.