Kodeks karny skarbowy. Komentarz

NaPrawoPatrz

Kodeks karny skarbowy to jeden z aktów prawnych, które w sposób niemal kompletny regulują problematykę przestępstw skarbowych w polskim systemie prawa karnego. O ile kodeks karny, regulujący materialne aspekty przestępstw i podstawowe zasady prawa karnego, do pełnego zastosowania wymaga analizy w odniesieniu do zasad procedury karnej, ujętych w kodeksie postępowania karnego oraz zasad wykonywania kar i wyroków, uregulowanych w kodeksie karnym wykonawczym. Kodeks karny skarbowy natomiast sam w sobie stanowi zbiór materialnych zasad dotyczących przestępstw skarbowych, a części: procesowa i wykonawcza wprowadzają odpowiednie zmiany w odnoszących się do tej materii przepisów wyżej wspomnianych ustaw, tworząc niestandardowy model, oparty na wielu aktach prawnych i licznych wyjątkach. Odpowiedzialność, kształtowana na podstawie kodeksu postępowania karnego, może wydawać się konfudująca i skomplikowana, szczególnie dla niedoświadczonych adeptów prawa.

 

Z pomocą przychodzi tu wydany niedawno „Kodeks karny skarbowy. Komentarz” autorstwa Anny Wielgolewskiej i Andrzeja Piasecznego. Jest to pierwsze wydanie, aktualne na lipiec 2012.

 

Autorzy – praktycy doświadczeni w czynnościach związanych z przestępstwami skarbowymi – skupiają się na praktycznym aspekcie omawianych przepisów. Już na wstępie zaznaczone zostaje, iż komentarz nie będzie obfitował w teoretyczne rozważania, a na pierwszy plan zostanie wysunięta praktyczna problematyka prawa karnego skarbowego. Dodatkowo autorzy prezentują często poglądy nieosadzone w polskiej doktrynie – nowatorskie i ciekawe, wynikające z doświadczenia i konieczności takiej interpretacji przepisów, żeby były dostosowane do zmiennych realiów gospodarczych.

 

W toku wywodu autorzy wskazują też wiele przepisów, których konstrukcja i treść nie jest dostosowana do obecnych realiów, m.in. dlatego, że skonstruowane są one w oparciu o specjalistyczne i niezrozumiałe, a jednocześnie nieostre definicje. Dlatego też komentarz głównie skierowany jest na lepsze zrozumienie norm kodeksu, uniknięcie błędów w ich interpretacji i zgodne z zamiarem ustawodawcy zastosowanie.

 

Publikacja adresowana jest – ze względu na swój praktyczny charakter – głównie do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości: sędziów i prokuratorów, lecz także do adwokatów i aplikantów adwokackich oraz przedstawicieli profesji związanych z podatkami: doradców podatkowych i pracowników aparatu skarbowego. Oparta na doświadczeniu i wiedzy autorów forma komentarza z pewnością znajdzie zastosowanie w rozwiązywaniu trudnych problemów związanych z praktycznym zastosowaniem przepisów kodeksu karnego skarbowego.

 

AUTORZY:

Anna Wielgolewska – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, praktyk w zakresie spraw gospodarczych, w tym problematyki karnoskarbowej.

Andrzej Piaseczny – prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie, m.in. działu śledczego, prowadzący wiele śledztw, w tym dotyczących przestępstw z Kodeksu karnego skarbowego.