Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych

NaPrawoPatrz

Na blogu jakiś czas temu omówiona została publikacja autorstwa Henryka Pietrzkowskiego „Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych”. Jej uzupełnieniem, stanowiącym swego rodzaju omówienie procedury cywilnej z innego punktu widzenia, jest monografia tego samego autora pt. „Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych”. Stanowi ona analizę czynności pełnomocnika procesowego w toku postępowania cywilnego, tym samym warto zapoznawać się z nią w odniesieniu do „Metodyki pracy sędziego…”, która dotyczy działań sądu jako podmiotu orzekającego, na którego ostateczne rozstrzygnięcie wpływ będzie miała zarówno poprawność, jak i skuteczność działań, podejmowanych przez pełnomocników stron w postępowaniu.

 

Publikacja stanowi wnikliwą analizę poszczególnych stadiów postępowania i czynności, podejmowanych w nich przez zawodowego pełnomocnika strony (np. radcę prawnego lub adwokata). Książka podzielona jest na 13 rozdziałów, z których każdy poświęcony jest odmiennym zagadnieniom z dziedziny postępowania cywilnego. Autor omawia problematykę począwszy od kwestii podstawowych (np. kwestia reprezentacji stron, legitymacji procesowej i dopuszczalności powództwa), przez rozważania na tematy związane z właściwością sądu, terminami, kosztami, pismami procesowymi i właściwym rozpoznaniem sprawy, kończąc na omówieniu czynności związanych z zaskarżeniem orzeczenia i postępowania przed sądem polubownym. Czytelnikom, którym nieobca jest systematyka kodeksu postępowania cywilnego, od razu rzuci się w oczy, iż poszczególne rozdziały odpowiadają kolejnością i treścią poszczególnym instytucjom, uregulowanym w kodeksie. W związku z tym odnalezienie interesującego  zagadnienia nie nastręcza większych trudności.

 

Materia, będąca przedmiotem rozważań została przedstawiona w ujęciu praktycznym – w publikacji nie znajdują się rozważania teoretyczne i poglądy przedstawicieli nauki, a jak wskazuje sam autor we wprowadzeniu – szersze omówienie instytucji postępowania cywilnego, w ramach których dokonywane są czynności pełnomocnika strony, znajdują się w komplementarnej do omawianej publikacji „Metodyce pracy sędziego…”.

 

W najnowszym wydaniu zostały uwzględnione zmiany kodeksu postępowania cywilnego, w szczególności te, dotyczące zaskarżania orzeczeń, pełnomocnictwa procesowego, ustanawiania pełnomocnika przez sąd oraz obowiązków i uprawnień zawodowych pełnomocników. W toku rozważań przywołane są licznie aktualne orzeczenia sądów (w tym Sądu Najwyższego). Stan prawny jest w monografii uwzględniony na dzień 10 maja 2011 r.

 

Ważnym usprawnieniem w zakresie korzystania z opracowania jest wprowadzenie dodatkowych znaków (piktogramów), pozwalających na odnalezienie w treści wiadomości określonego rodzaju. Dla przykładu wskazać można specjalne oznaczenia dla orzecznictwa, podstaw prawnych przywołanych instytucji, literatury czy poglądów.

 

 

Omawiana publikacja wydaje się nieocenioną pomocą dla prawników wykonujących w ramach swojej praktyki czynności pełnomocników procesowych stron. Istotne informacje odnajdą w niej także aplikanci adwokaccy i radcowscy przygotowujący się do wykonywania w przyszłości zawodu prawniczego. „Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika…” i „Metodyka pracy sędziego…”, jako książki nawzajem się uzupełniające, stanowią bogatą bazę wiedzy dla prawnika występującego na sali sądowej i powinny znaleźć się w biblioteczce każdego, kto poważnie myśli o udanym reprezentowaniu klientów w sądzie .