Europejskie prawo spółek

NaPrawoPatrz

Wraz z wejściem do Unii Europejskiej Polska przyjęła całość dotychczasowego porządku prawnego Unii oraz zobowiązała się do uczestnictwa w dalszych działaniach, prowadzonych w celu harmonizacji kluczowych elementów porządków prawnych państw członkowskich, między innymi prawa handlowego i prawa spółek. Poprzez implementację licznych dyrektyw, Unijne regulacje znajdują odbicie między innymi w obecnym kształcie kodeksu spółek handlowych, aktu podstawowego dla tworzenia i działania spółek prawa handlowego w Polsce. Transpozycja dyrektyw objawia się między innymi w przepisach dotyczących transgranicznego łączenia się spółek, kapitału zakładowego oraz wykonywania praw przez akcjonariuszy spółek publicznych. Ponadto, na mocy ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz. U. Nr 62, poz. 551), uregulowane jest tworzenie ponadnarodowych typów spółek: spółki europejskiej i europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych. Przykładów tego typu wpływów szeroko pojętego prawa unijnego jest zbyt wiele, by choćby wymienić je w niniejszym wstępie. Niemniej, uwadze czytelnika zainteresowanego tą tematyką należy polecić książkę „Europejskie prawo spółek” autorstwa Adama Opalskiego, która w sposób wyczerpujący omawia tą tematykę.

 

Celem autora, jak sam wskazuje w przedmowie do publikacji, było omówienie spójnego systemu prawa dotyczącego europejskiego prawa spółek, którego poszczególne instytucje nie mogą być omawiane i analizowane w sposób autonomiczny, lecz stanowią pewną całość, wewnętrznie powiązaną siecią różnorakich zależności. Autor podkreśla, iż obecna forma europejskiego i polskiego prawa spółek nie jest jeszcze idealna i powinna być poddana dalszym reformom.

 

Na kartach książki autor rozpoczyna od omówienia kwestii podstawowych dla europejskiego prawa spółek, analizując cele, źródła i poszczególne instrumenty integracji prawa spółek w Europie. Następne rozdziały dotyczą poszczególnych swobód traktatowych związanych z prawem spółek oraz zasad i instytucji materialnego prawa spółek, takich jak zasada jawności obrotu, kwestie dotyczące kapitału zakładowego, ładu korporacyjnego, restrukturyzacji i przejęć spółek. Osobna część publikacji poświęcona jest spółce europejskiej i europejskiemu zgrupowaniu interesów gospodarczych oraz związanym z nimi koncepcjom regulacyjnym i źródłom. W ostatnim rozdziale autor dokonuje zbiorczego podsumowania omawianych problemów, wysnuwając wnioski dla regulacji polskich oraz trafnie opisując stan współczesnego europejskiego prawa spółek wraz z perspektywami jego rozwoju w przyszłości.

 

Warto zwrócić uwagę, iż autor oparł się w swoich rozważaniach na bogatej literaturze, zarówno polskiej jak i zagranicznej. W treści książki liczne są odwołania do wyroków sądów i trybunałów Unii Europejskiej oraz dokumentów, będących źródłami tzw. soft law, między innymi do dobrych praktyk corporate governance, w których odbija się duch unijnego ustawodawcy.

 

 

Omawiana publikacja jest jedynym na polskim rynku opracowaniem, które w sposób kompletny i wyczerpujący omawia trudną i obszerną problematykę europejskiego prawa spółek. Ze względu na swój naukowy charakter, adresowana jest głównie do teoretyków prawa i studentów, zgłębiających tę dziedzinę. Niewątpliwie jednak lektura „Europejskiego prawa spółek” przyda się również praktykom, ze względu na fakt, iż wzajemnie ze sobą powiązane krajowe regulacje dotyczące prawa handlowego i prawa Unii Europejskiej nie zostały dotychczas wystarczająco omówione i dla wielu prawników wciąż stanowią materię nową i nieznaną.

 

O AUTORZE:

Adam Opalski jest profesorem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radcą prawnym w Warszawie, członkiem zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw zmian w prawie spółek, współautorem kilku nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa spółek.