Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych

NaPrawoPatrz

Prawo medyczne jest jedną z dziedzin prawa, które w obecnym czasie znajdują się w kręgu szczególnego zainteresowania polskiego ustawodawcy. Jeszcze niedawno prawo medyczne w Polsce opierało się na archaicznych i niedostosowanych do międzynarodowych standardów regulacjach – w wielu przypadkach brakowało nawet odpowiednich przepisów regulujących dane aspekty działalności leczniczej i medycznej. Sytuacja ta obecnie ulega radykalnej zmianie, pojawia się coraz więcej ustawodawstwa medycznego, a luki występujące w porządku prawnym zostają uzupełnione o odpowiednie regulacje.

 

W odniesieniu do zagadnień prawa medycznego poruszanych na wokandach sądowych warta polecenia jest publikacja autorstwa prof. Mirosława Nestorowicza „Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych”.

 

Publikacja stanowi zbiór glos autorstwa prof. Nestorowicza do wyroków sądów, w których poruszane są zagadnienia szeroko pojętego prawa medycznego. Glosy zostały ujęte w bloki tematyczne, każdy dotyczący innego typu zagadnień – począwszy od podstaw odpowiedzialności cywilnej lekarza i zakładu leczniczego, błędu w sztuce lekarskiej, problematyki wpływu zgody pacjenta na zabieg medyczny, aż po zagadnienia związane z chirurgią estetyczną, zabiegami sterylizacji, odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy porodzie i pokrewne tematy wrongful conception, wrongful birth i wrongful life. Autor bardzo szeroko podchodzi do tematyki prawa medycznego, co ujawnia się w niezwykłej rozpiętości poruszonych tematów i dokładności, z jaką autor omawia poszczególne orzeczenia.

 

Z uwagi na ograniczoną objętość opracowania, w treści publikacji uzasadnienia poszczególnych orzeczeń zostały pominięte – zamiast tego punktowo przedstawione zostały tezy danego orzeczenia uzupełnione o tekst glosy autora. Podejście takie jest bardzo przystępne, nie wymaga bowiem zgłębiania się w obszerne uzasadnienia do danego wyroku, zwłaszcza iż treść poszczególnych głos de facto odnosi się do podstaw analizy dokonanej przez sądy. Dzięki temu czytając glosę możemy poznać zarówno punkt widzenia sądu jak i autora, odnosząc się ponadto do przedstawionych w skrótowej formie tez danego rozstrzygnięcia.

 

Książka podzielona jest na 21 rozdziałów, z których każdy dotyczy innego typu zagadnień związanych z prawem medycznym. Każdy z rozdziałów poprzedzony jest wprowadzeniem, w którym autor przedstawia między innymi podstawowe rozważania dotyczące tematu, omawia podstawy prawne danej regulacji (o ile takowa istnieje) oraz krótko charakteryzuje orzeczenia sądów, które w dalszych częściach rozdziałów książki są dogłębnie omawiane i analizowane. Z uwagi na fakt, iż na publikację składa się także omówienie tematyki niespotykanej dotąd w orzecznictwie sądów polskich, autor sięga do dorobku zagranicznej judykatury (m. in. do wyroków sądów francuskich) w odniesieniu do tematów kontrowersyjnych i niewystępujących do tej pory na salach polskich sądów – np. problemu transfuzji krwi u Świadków Jehowy.

 

 

Publikacja może znaleźć swoich odbiorców wśród prawników- praktyków, zajmujących się na co dzień problematyką prawa medycznego, zarówno jako pełnomocnicy procesowi stron jak i w roli sędziów, rozstrzygających daną sprawę. Prawo medyczne w polskiej doktrynie prawniczej nie doczekało się jeszcze wystarczającej ilości komentarzy i opracowań, w związku z czym docenić należy starania autora, który od sądowej – praktycznej strony przedstawia niezgłębione do tej pory problemy współczesnego prawa medycznego.

 

O AUTORZE:

 

Prof. zw. dr hab. Mieczysław Nestorowicz związany jest z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest uznanym specjalistą z prawa cywilnego i prawa medycznego, autorem wielu publikacji z tej dziedziny.