Komentarz do spraw gospodarczych

NaPrawoPatrz

 „Komentarz do spraw gospodarczych” pod redakcją Jacka Ignaczewskiego jest jednym z opracowań, wydanych w ramach nowej serii wydawniczej LexisNexis – Komentarze z wokandy. Są to praktyczne komentarze do spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego, przygotowane przez prawników-praktyków, zajmujących się daną problematyką od lat i posiadających bogatą wiedzę i doświadczenie. Tak jest też w przypadku „Komentarza do spraw gospodarczych”, opracowanego przez sędziego orzekającego od kilkunastu lat w wydziałach gospodarczych sądów.

 

Publikacja łączy w sobie klasyczny komentarz do wybranych przepisów regulujących postępowanie w sprawach gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które wprowadziła bardzo istotna nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, obowiązująca od 3 maja 2012 r. Autor w toku rozważań analizuje takie zagadnienia jak np. właściwość miejscowa sądu gospodarczego, oznaczenie stron procesu, wezwanie przedsądowe do zapłaty czy zastrzeżeń do protokołu. W ramach omawiania najważniejszych instytucji postępowania w sprawach gospodarczych po usunięciu z k.p.c. postępowania odrębnego autor poświęca także osobne rozdziały książki problematyce dyskrecjonalnej władzy sędziego w odniesieniu do prekluzji dowodowej i prekluzji zarzutów procesowych.

 

Oprócz analizy przepisów ogólnych dotyczących spraw gospodarczych, autor poświęca znaczną część publikacji na analizę wybranych grup spraw z zakresu postępowania gospodarczego – spraw o zapłatę ceny oraz o odszkodowanie przeciwko członkom zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wszystkie informacje uzupełnione są o uporządkowane zestawienie tez orzeczeń Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. Jako uzupełnienie do poszczególnych rozdziałów umieszczone są również wzory pism, pozwów i wniosków, takie jak np. wzór pozwu o zapłatę ceny za sprzedany towar czy wzór wniosku o wyjawienie majątku spółki.

 

 

„Komentarz do spraw gospodarczych” jest bardzo ciekawą publikacją, szczególnie przydatną dla prawników zajmujących się na co dzień postępowaniami gospodarczymi oraz dla sędziów orzekających w takich sprawach. Kompletne wyjaśnienie prezentowanych zagadnień i przystępna cena, znacznie niższa iż w przypadku pełnych opracowań aktów prawnych, wpływają na to, że publikacja jest nieocenioną pomocą również dla aplikantów i prawników stawiających pierwsze kroki na sali sądowej.

 

O AUTORZE:

 

Artur Żuk jest sędzią Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, od kilkunastu lat orzeka w wydziałach gospodarczych (procesowych, upadłościowych i rejestrowych). Prowadzi wykłady, których słuchaczami są radcowie prawni, adwokaci, aplikanci sądowi Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, radcowscy, adwokaccy i notarialni. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa gospodarczego.