Zmiana w stawkach minimalnych zastępstwa procesowego dla radców prawnych i adwokatów

NaPrawoPatrz

W związku z wejściem w życie dwóch rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2013 roku, od 14 lutego zmianie uległy wysokości minimalne kosztów zastępstwa procesowego dla radców prawnych i adwokatów w odniesieniu do dwóch rodzajów postępowań.

 

W pierwszej kolejności obniżono stawki minimalne w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Warszawie – sądem ochrony konkurencji i konsumentów w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolony. Zmiana jest dość poważna – minimalna stawka została obniżona z 360 zł na 60 zł. Celem regulacji jest walka z fikcyjnymi pozwami, kierowanymi masowo przez stowarzyszenia prokonsumenckie i związane z tym nadużycia pełnomocników procesowych.

 

Drugą zmianą, wynikającą z powyższej nowelizacji, jest ustalenie stawki minimalnej za prowadzenie sprawy w postępowaniu ze skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu sądowym oraz do przeprowadzenia i zakończenia bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy egzekucyjnej lub innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego. W tym przypadku, wprowadzono jednolitą minimalną stawkę ryczałtową w wysokości 120 zł.

 

Obydwa rozporządzenia w taki sam sposób regulują kwestię przepisów przejściowych – do spraw wszczętych przed wejściem w życie odpowiedniego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, jednakże tylko do zakończenia postępowania w danej instancji.

 

Rozporządzenia weszły w życie 14 lutego 2013 r., 14 dni od ich opublikowania w Dzienniku Ustaw. Z rozporządzeniami zapoznać się można pod linkami umieszczonymi poniżej:

 

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu;

 

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.