Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz

NaPrawoPatrz

Rok 2013 przynosi ze sobą kolejną już reedycję jednej z najważniejszych pozycji książkowych dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji. Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, autorstwa prof. Nowińskiej i prof. du Valla, którego szóste już wydanie oddano w nasze ręce, jest kompletnym omówieniem najważniejszej ustawy regulującej problematykę nieuczciwej konkurencji w Polsce.

 

Książka, poza zajmującą większą część analizą poszczególnych przepisów ustawy, zawiera także wprowadzenie, napisane w celu przedstawienia czytelnikowi historii regulacji krajowych i międzynarodowych, poruszających zagadnienia związane ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Autorzy we wprowadzeniu przedstawiają najważniejsze postanowienia m.in. Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej, Porozumienia TRIPS, Porozumienia Madryckiego i Lizbońskiego, a także aktów prawa wspólnotowego. Oprócz tego, końcowa część wprowadzenia poświęcona jest analizie systemów ochrony przed nieuczciwą konkurencją w Unii Europejskiej i innych wybranych systemach prawnych, między innymi w USA.

 

Choć sama ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest dość krótka, doczekała się niezwykle obszernej i kompleksowej analizy. Na kartach książki autorzy, omawiając przepisy ustawy, wzbogacają wywód powołując bieżące orzecznictwo sądów oraz poglądy z literatury prawniczej.

 

Poza obszerną analizą przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, publikacja zawiera także opracowanie poświęcone uregulowaniom dotyczącym czynu nieuczciwej konkurencji poza ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Analizie poddane zostały wybrane przepisy z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Przytoczone przepisy i ich omówienie w odpowiedni sposób uzupełniają treść publikacji o przepisy często pomijane przy zgłębianiu zagadnień związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.

 

 

Wydanie szóste „Komentarza” z pewnością stanie się odpowiednim źródłem wiedzy i informacji dla wszystkich prawnikom, zajmujących się w zawodowej pracy zagadnieniami zwalczania nieuczciwej konkurencji. Publikacja może być także przydatna przedsiębiorcom i menedżerom spółek, stosującym się do obowiązujących w tej materii przepisów i regulacji.

 

O AUTORACH:

 

Prof. dr hab. Ewa Nowińska – Kierownik Zakładu Prawa Konkurencji i Środów Masowego Przekazu w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej (m.in. w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i prawie reklamy) oraz w prawie prasowym.

 

Prof. dr hab. Michał du Vall – był prorektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kierownikiem Katedry Prawa Własności Przemysłowej i Ochrony Konkurencji w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej.