Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

NaPrawoPatrz

Do rąk czytelników, zainteresowanych problematyką procedury administracyjnej trafiło kolejne, dziewiąte już wydanie „Komentarza…” do kodeksu postępowania administracyjnego autorstwa Piotra Przybysza, zaktualizowane o najnowsze orzecznictwo oraz zmiany, wynikające z nowelizacji kodeksu i ustaw pozakodeksowych.

 

 

Kodeks postępowania administracyjnego, mimo że uchwalony już przeszło pół wieku temu, uznawany jest za jeden z najnowocześniejszych i najbardziej podstawowych aktów prawnych z zakresu administracji publicznej, stosunków organów administracji i obywateli oraz zasad rządzących postępowaniem i wydawaniem decyzji administracyjnych. Autor „Komentarza” wskazuje już na wstępie, że kodeks postępowania administracyjnego zyskał szczególną rolę w wyniku przeprowadzonych prac legislacyjnych, skutkujących m.in. wydaniem odrębnych ustaw regulujących szczególne tryby postępowania administracyjnego (np. ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa). W wyniku tych zabiegów wprowadzono szczególne uregulowania proceduralne, ograniczające przypadki zastosowania wprost przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Przepisy kodeksu utrzymały mimo to swoją rangę przepisów będących podstawą do rozważań nad kształtem postępowania administracyjnego – przepisy k.p.a. są wszakże stosowane na zasadzie analogii w przypadku nieunormowania danej kwestii w przepisach szczególnych. Warto zauważyć, iż kodeks zawiera także najważniejsze zasady postępowania administracyjnego, właściwe nie tylko dla „zwykłego” postępowania uregulowanego w kodeksie, ale także dla postępowań szczególnych, uregulowanych w innych aktach prawnych.

 

Stan prawny „Komentarza” to 10 września 2012 r. Warto jednak zwrócić uwagę, iż w bieżącym wydaniu uwzględniono (poza zmianami kodeksu i ordynacji podatkowej z 15 lipca 2011 r.) także nieobowiązujące jeszcze przepisy ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, wchodzące w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

 

 

Autor w „Komentarzu” opiera się w znacznym stopniu na orzecznictwie sądów, w tym Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Autor zwraca uwagę, iż przedstawia ono tzw. „prawo w działaniu”, czyli określa, w jaki sposób normy kodeksu rozumiane są na gruncie praktyki, realnego postępowania i działania organów administracji. W związku z tym komentarz stanowi dobry wyznacznik do zrozumienia praktycznego aspektu postępowania administracyjnego, nierzadko niejednolitego i skomplikowanego. Wygodnym zabiegiem jest także uzupełnienie publikacji o skorowidz przedmiotowy, ułatwiający odnalezienie w treści książki określonego zagadnienia.

 

Zamysłem autora nie było wyczerpujące omówienie wszystkich przepisów kodeksu i wszelkich problemów, mogących wystąpić w wyniku ich zastosowania. Celem „Komentarza” jest natomiast wskazanie, w jaki sposób przepisy ustawy wpływają na wzajemne relacje między podmiotami uczestniczącymi w postępowaniu administracyjnym. Opracowanie to przydatne okaże się nie tylko prawnikom, ale i pracownikom administracji publicznej, którzy działają w postępowaniu w imieniu organu administracji.

 

O AUTORZE:

Piotr Przybysz jest doktorem nauk prawnych, pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.