Trybunał Konstytucyjny o otwarciu zawodu adwokata

NaPrawoPatrz

Trybunał Konstytucyjny w dniu 12 lutego 2013 r. rozpoznał wniosek Naczelnej Rady Adwokackiej, w którym organ samorządu zawodowego kwestionował konstytucyjność przepisów dotyczących drogi do wykonywania zawodu adwokata – m.in. kwestii regulujących egzamin zawodowy i dopuszczenie do wykonywania zawodu bez konieczności jego zdawania.

 

Naczelna Rada Adwokacka zaskarżyła trzy kategorie przepisów ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo adwokaturze. Były ty regulacje dotyczące:

 

1. dopuszczenia do zawodu adwokata bez przeprowadzenia egzaminu adwokackiego albo dopuszczenia do egzaminu adwokackiego bez odbycia aplikacji adwokackiej;

2. udziału samorządu adwokackiego w przygotowaniu i przeprowadzeniu egzaminu adwokackiego;

3. przyjętej przez ustawodawcę formuły egzaminu adwokackiego.

 

W odniesieniu do pierwszego z powołanych zarzutów, Trybunał nie podzielił stanowiska Rady. Wnioskodawcy zarzucali regulacji, iż jest niezgodna z art. 2 konstytucji, wywodzoną z niego zasadą prawidłowej legislacji oraz wyrażoną w art. 17 ust. 1 zasadą sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu przez odpowiednie samorządy zawodowe. Trybunał uznał, iż przepisy umożliwiające wpis na listę adwokatów bez obowiązku odbycia aplikacji i zdania egzaminu zawodowego ze względu na legitymowanie się odpowiednim czasem faktycznego wykonywania czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej są zgodne z ustawą zasadniczą. Podkreślone zostało, iż organy samorządu mają możliwość weryfikacji rzeczywistego czasu praktyki danego kandydata, mogą także ocenić, czy dana osoba daje rękojmię należytego wykonywania zawodu adwokata.

 

W odniesieniu do drugiego z przywołanych zarzutów, Trybunał również nie przychylił się do zdania wnioskodawcy. Ze względu na możliwość udziału samorządu w określaniu zakresu egzaminu, a także faktyczny udział przedstawicieli samorządu w sprawdzaniu prac egzaminacyjnych, Trybunał nie dopatrzył się niezgodności w przepisach regulujących przedmiotową kwestię.

 

Jeżeli zaś chodzi o formę egzaminu zawodowego, Trybunał uznał, iż brak części ustnej i wprowadzenie testu jednokrotnego wyboru to realizacja kompetencji ustawodawcy, przyznanych mu w art. 17 ust. 1 konstytucji. W związku z powyższym, również ta problematyka nie została uznana przez Trybunał za niekonstytucyjną.

 

W pozostałym zakresie postępowanie zostało umorzone. Z sentencją wyroku można się zapoznać pod tym adresem. Wniosek Naczelnej Rady Adwokackiej dostępny jest pod tym adresem.