Sejm przyjął projekt pierwszej ustawy deregulacyjnej

NaPrawoPatrz

W piątek, 19 kwietnia b.r., Sejm przyjął projekt tzw. pierwszej ustawy deregulacyjnej, zakładającej ułatwiony dostęp do 50 zawodów, w tym między innymi zawodów prawniczych – adwokata, radcy prawnego, notariusza czy komornika.

 

W stosunku do projektu proponowanego przez rząd, Sejm, w odniesieniu do niektórych zawodów, poszedł o krok dalej. W szczególności zauważalne są poprawki parlamentu w zakresie wykonywania zawodu pośrednika i zarządcy nieruchomości – w stosunku do pierwotnych zmian Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu praktycznie całkowicie otwierającym dostęp do wspomnianych wyżej profesji.

 

W odniesieniu do zawodów prawniczych, projekt ustawy zakłada m.in. rezygnację z testu jako elementu egzaminu zawodowego radców prawnych i adwokatów. Egzamin zawodowy ma być sprawdzianem prawniczej wiedzy i umiejętności stosowania prawa, nie zaś opierać się w znacznej części na teście, wymagającym pamięciowego opanowania tekstów ustaw i kodeksów.

 

Znaczne zmiany dotknęły też zawodu notariusza. Projekt przewiduje likwidację instytucji asesury notarialnej. Po zdaniu egzaminu zawodowego dla nowych notariuszy możliwe będą dwie drogi: wystąpienie z wnioskiem do Ministra Sprawiedliwości o powołanie na notariusza lub zatrudnienie w kancelarii notarialnej i wykonywanie czynności zastępczych w stosunku do innego notariusza. Długość aplikacji notarialnej zostanie wydłużona z 2,5 do 3,5 roku, z zastrzeżeniem, że po 2,5 roku szkolenia aplikant będzie mógł podejść do nieobowiązkowego kolokwium i po jego zdaniu uzyska uprawnienia do wykonywania podstawowych czynności notarialnych.

 

Dalsze losy tzw. pierwszej ustawy deregulacyjnej nie są jeszcze przesądzone – projekt trafi teraz pod obrady Senatu. W przygotowaniu są dalsze dwie ustawy, z których pierwsza objąć ma 91 kolejnych zawodów. Projekt drugiej ustawy znajduje się na końcowym etapie prac rządowych, natomiast trzecia transza deregulacyjna stanie się w najbliższym czasie przedmiotem konsultacji międzyresortowych i społecznych.

 

W założeniu, ustawa ma wejść w życie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, dotyczących m.in. zawodu ochroniarza, detektywa, przewodnika turystycznego, pilota, pośrednika i rzeczoznawcy nieruchomości. Ostatnia grupa przepisów ma wejść w życie w dniu 1 stycznia 2014 r.

 

W Polsce obecnie regulowanych jest 380 zawodów, co stanowi najwyższą wartość w Europie. Uchwalenie proponowanego pakietu ustaw deregulacyjnych otworzy drogę do blisko 230 – ponad 60% profesji regulowanych obecnie przez mniej lub bardziej restrykcyjne przepisy polskiego prawa.