Prawo bankowe. Komentarz

NaPrawoPatrz

Ustawa Prawo bankowe reguluje w sposób kompletny zasady tworzenia i organizację banków, jak również sposoby ich funkcjonowania czy nadzoru. Od rozpoczęcia kryzysu na rynku finansowym, który rozszerzył się dodatkowo na większość gospodarek światowych, tematyka ta odgrywa bardzo istotną rolę. Nie ulega wątpliwości, że banki mają znaczący wpływ na system finansowy Polski oraz na prawidłowe funkcjonowanie obrotu gospodarczego. W związku z tym niezmiernie ważna jest przejrzystość przepisów ustawy – Prawo bankowe oraz ich właściwa interpretacja. Nie ulega wątpliwości, że niniejsza gałąź prawa ulega ciągłym modyfikacjom. Trzeba wspomnieć, iż ustawa ta od jej uchwalenia w 1997 roku była nowelizowana ponad 70 razy, z czego 15 razy w latach 2010-2012. Wynika to przede wszystkim z faktu, że stale zmienia się otoczenie gospodarcze dotyczące działalności banków.

Z pomocą we właściwym interpretowaniu przepisów ustawy przychodzi wydany niedawno tytuł „Prawo bankowe. Komentarz” autorstwa Arkadiusza Kawulskiego. Jest to pierwsze wydanie, aktualne na luty 2013.

Inspiracją do napisania komentarza były liczne zmiany w prawie bankowym, dotyczące przede wszystkim problematyki outsourcingu, regulacji ostrożnościowych, nabywania znacznych pakietów akcji banku, stosowania uprawnień nadzorczych przez Komisję Nadzoru Finansowego, działalności depozytowej i kredytowej banków czy wreszcie możliwości spłaty kredytu w walucie obcej. Dodatkowo chodzi tutaj o zmiany w prawie bankowym wprowadzone ustawą o usługach płatniczych oraz ustawą o kredycie konsumenckim. Powyższe regulacje budzą liczne wątpliwości w praktyce bankowej, w związku z tym autor zwrócił na nie szczególną uwagę w swoim komentarzu.

Niewątpliwie zaletą niniejszej pozycji jest połączenie niezbędnej wiedzy teoretycznej z praktycznymi aspektami stosowania przepisów zawartych w ustawie – Prawo bankowe. Autor od wielu lat jest czynny zawodowo w sektorze bankowym, więc nie można mu zarzucić braku posiadanego doświadczenia oraz wiedzy z tego obszaru.

Komentarz skierowany jest – ze względu na swój praktyczny charakter – głównie do osób i podmiotów stosujących prawo bankowe w swojej bieżącej pracy, w szczególności prawników zapewniających obsługę prawną banków oraz pracowników tychże podmiotów. Niniejsza publikacja może być również wykorzystana przez instytucje stosujące te przepisy. Bez wątpienia forma komentarza, oparta na omówieniu przepisów z uwzględnieniem praktycznych przykładów, pomoże w rozwiązaniu wielu problemów, jakie pojawiają się przy stosowaniu oraz interpretowaniu ustawy – Prawo bankowe.

O autorze:

Arkadiusz Kawulski - radca prawny, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni pracownik Narodowego Banku Polskiego (w latach 1998-2006  kierował wydziałem  prawnym  w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego), od 2008 r. zajmuje się obsługą prawną banków (obecnie w ramach kancelarii prawa bankowego), specjalizuje się w prawie bankowym i zagadnieniach ochrony konsumenta usług finansowych.