Obrona pozwanego w procesie cywilnym przed sądem I instancji

NaPrawoPatrz

Nie ulega wątpliwości, że problematyka obrony pozwanego w procesie należy do fundamentalnych zagadnień nie tylko w obszarze procedury cywilnej, lecz również ogólnej praktyki stosowania prawa. Zwiększenie się roli tej tematyki nastąpiło po przemianach ustrojowych w 1989 r., w wyniku przewartościowania założeń ideologicznych procesu cywilnego. Chodzi tutaj o główne zasady postępowania cywilnego jak równość stron, kontradyktoryjność oraz dyspozycyjność. Zasady te doprowadziły w rezultacie do wzrostu roli i znaczenia aktywności stron procesowych nadając m.in. właściwy sens i wymiar obronie pozwanego w procesie cywilnym.

Pomimo tak istotnej roli zagadnienia obrony pozwanego, temat ten nie doczekał się do tej pory kompleksowego opracowania monograficznego, które zawierałoby wszystkie aspekty związane tą problematyką. Lukę w literaturze postanowiła wypełnić Joanna May swoją monografią „Obrona pozwanego w procesie cywilnym przed sądem I instancji”. Jest to pierwsze wydanie, opublikowane w 2013 roku.

W monografii skupiono się przede wszystkim na sklasyfikowaniu i omówieniu środków obrony pozwanego, w które ustawodawca wyposażył pozwanego, oraz na możliwości i sposobie korzystania z nich. Dodatkowo bazując na określonych okolicznościach faktycznych, przedstawiono różne taktyki ochrony pozwanego, polegające na skorzystaniu z konkretnych środków obrony. Jednocześnie autorka zrezygnowała z szerokich uwag o charakterze historycznoprawnych, na rzecz ukazania wpływu czynności procesowych pozwanego na przebieg procesu cywilnego oraz jego wynik. Taki sposób przedstawienia omawianego zagadnienia nadaje niniejszej publikacji walor szczególnej praktyczności.

Najwięcej uwagi w swojej monografii autorka poświęca zarzutom, jako środkom mającym fundamentalne znaczenie dla obrony pozwanego. Oprócz tego rozważania dotyczące tematyki obrony pozwanego w procesie cywilnym wzbogacono o uwagi prawnoporównawcze. Ma to na celu dokonanie wartościujących ustaleń w zakresie podobieństw, różnic oraz tożsamości w regulacji tej tematyki pomiędzy prawem polskim a systemami prawnymi innych państw (m.in. Niemiec, Anglii, Francji czy Austrii). Analiza prawnoporównawcza pozwala wnikliwiej zaprezentować daną problematykę na gruncie prawa polskiego oraz bez wątpienia dostarcza ona użytecznych informacji dla krajowych podmiotów pozwanych przed sądem państwa obcego.

Adresatami niniejszej publikacji są przede wszystkim przedstawiciele nauki oraz praktyki, którzy w swoich czynnościach zawodowych mają do czynienia z problematyką obrony pozwanego w procesie cywilnym. Chodzi tutaj w szczególności o radców prawnych, adwokatów czy aplikantów danych zawodów. Bez wątpienia monografia będzie również przydanym narzędziem przygotowania się do obrony, dla podmiotów pozwanych przed sądem I instancji.

O autorce:

Dr Joanna May – adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny. Jest autorką publikacji z zakresu postępowania cywilnego, poświęconych m.in. problematyce postępowania rozpoznawczego i egzekucyjnego.