Timeshare

NaPrawoPatrz

Dla tych, którzy znaleźli dla siebie dla siebie wymarzone miejsce do wakacyjnego wypoczynku, umowa timeshare może być idealnym rozwiązaniem. Umowa ściśle wiąże się z branżą turystyczną, najczęściej jest wykorzystywana w celu nabycia prawa korzystania z nieruchomości położonych w atrakcyjnych turystycznie miejscowościach. Zagadnienia dotyczące umowy reguluje Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o timeshare. Timeshare jest również uregulowany w przepisach UE.

Na czym polega ta umowa? Przez umowę timeshare rozumie się umowę, na podstawie której konsument, odpłatnie, nabywa prawo do korzystania, w okresach wskazanych w umowie z co najmniej jednego miejsca zakwaterowania. Zawierana jest na okres dłuższy niż rok, przepisy nie określają natomiast maksymalnego czasu trwania umowy. W praktyce, konsument przykładowo może spędzać wakacje w 3 pokojowym apartamencie na Maderze, w każdym 16tym tygodniu roku, przez 20 lat. Popularność tej usługi rośnie, konsumenci mają prawo do korzystania z atrakcyjnego zakwaterowania w następujących po sobie okresach i nie ponoszą kosztów związanych z nabyciem obiektu na własność .Timeshare jest z założenia umową długoterminową. Wynagrodzenie konsument uiszcza w rocznych, równych ratach. Inna niż system ratalny forma płatności ceny określonej w umowie jest zakazana. Przedmiotem umowy jest miejsce zakwaterowania. Miejsce zakwaterowania rozumiane jest tutaj jako miejsce noclegowe, w szczególności budynek, mieszkanie, pokój lub inne pomieszczenie mieszkalne, znajdujące się również na statkach pasażerskich, w przyczepach samochodowych, domkach turystycznych lub innych obiektach stałych. Umowa timeshare powinna zostać zawarta w formie pisemnej. Zgodnie z wyborem konsumenta może być zawarta, w języku urzędowym państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym ma on miejsce zamieszkania lub którego jest obywatelem. Jeśli w danym państwie obowiązuje kilaka języków, umową sporządza się w jednym z nich, wybranym przez konsumenta.
Konsument, jako słabsza strona stosunku prawnego otaczany jest większą ochroną prawną. Posiada on uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia lub od dnia doręczenia dokumentu umowy, jeżeli dzień ten następuje po dniu jej zawarcia. Czas na odstąpienie od umowy został wprowadzony, aby zmniejszyć ryzyko zawarcia szkodliwej w skutkach umowy, podczas kontaktu z nieznanym systemem prawnych, kraju miejsca położenia nieruchomości. Przedsiębiorca musi spełnić obowiązki informacyjne wobec konsumenta. Przed zawarciem umowy jest zobowiązany przekazać konsumentowi szczegółowe informacje dotyczące umowy timeshare w zakresie określonym w standardowym formularzu informacyjnym. Zawiera on takie informacje jak np.: opis miejsca zakwaterowania, czas trwania umowy, datę od której można korzystać z prawa będącego przedmiotem umowy, zestawienie udostępnionych konsumentowi usług, informacje dotyczące kosztów i rozwiązania umowy.

Timeshare to umowa przeznaczona dla świadomych konsumentów, którzy będą w stanie dobrze ocenić warunki kontraktu. Wymaga bowiem bardzo dokładnego przemyślenia i kalkulacji wszystkich, nawet drobnych kosztów. Dla osób potrafiących podjąć się rozważnej analizy, trwale zauroczonych konkretnym zakątkiem turystycznych, umowa tiemshare może być doskonałą alternatywą, tradycyjnych form spędzania wakacji.