Umowa deweloperska – nowa umowa nazwana

NaPrawoPatrz

Do czasu wejścia w życie Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dn. 16 września 2011 r. (Dz.U. z 2011 nr 232 poz. 1377), która zaczęła obowiązywać w dniu 29 kwietnia 2012 r., umowa pomiędzy deweloperem a nabywcą nieruchomości należała do kategorii umów nienazwanych i przybierała najróżniejsze postacie. Na ogół jednak nie zabezpieczały one w wystarczającym stopniu interesów nabywców, w szczególności w przypadku upadłości dewelopera. Wraz wejściem w życie wspomnianego aktu prawnego, oprócz regulacji wielu aspektów pierwotnego rynku obrotu nieruchomościami, w polskim porządku prawnym pojawił się nowy rodzaj umowy nazwanej – umowa deweloperska.

…czytaj więcej

Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów

NaPrawoPatrz

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) jest jedną z najistotniejszych ustaw, których zasięg obowiązywania dotyka znaczną część społeczeństwa – ludzi, którzy korzystają z lokali na podstawie umowy najmu (w tym najmu okazjonalnego) lub spółdzielczych praw do lokali. W obecnych czasach, mając na uwadze silną mobilność ludności (w szczególności ludzi młodych, studentów), niezbędne wydaje się posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat praw, przysługujących zarówno lokatorom jak i właścicielom nieruchomości. Niestety, wynajem lokali stanowi wciąż poważne pole do naruszeń i nieprzestrzegania praw przyznanych podmiotom przez ustawy, zarówno przez brak odpowiedniej świadomości społecznej, jak i ze względu na bierność i brak odpowiedniej wiedzy o przysługujących uprawnieniach. Z tego względu bardzo istotne jest praktyczne wyjaśnienie często skomplikowanych aspektów prawa mieszkaniowego i poszerzenie wiedzy i świadomości zarówno najemców, jak i właścicieli mieszkań.

Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz.

…czytaj więcej

Prawo prasowe nowelizacja – projekt ustawy autorstwa PSL

NaPrawoPatrz

Obecnie obowiązująca ustawa Prawo prasowe reguluje prawne aspekty funkcjonowania prasy w Polsce – określa prawa i obowiązki dziennikarzy, redaktorów naczelnych i wydawców, jak również prawa i obowiązki osób udzielających mediom informacji. Na wstępie należy zwrócić uwagę, iż ustawa pochodzi z 1984 r. i pomimo faktu, iż była wielokrotnie nowelizowana (głównie w związku z nowelizacją innych ustaw), wciąż zawiera sformułowania archaiczne, niedostosowane do obecnych realiów i silnie zakorzenione w czasach PRL. Jako przykład podać można art. 2 ustawy, który już na wstępie zawiera odwołanie do Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w zakresie obowiązków państwa do stwarzania prasie warunków niezbędnych do wykonywania jej funkcji i zadań. Kolejnym przykładem jest definicja prasy, zawarta w art. 7, w której zawierają się między innymi przekazy teleksowe, kroniki filmowe oraz tele- i radiowęzły zakładowe.

…czytaj więcej

Zachowek w polskim prawie spadkowym

NaPrawoPatrz

Zachowek, jako instytucja prawa spadkowego, jest instrumentem służącym szczególnej ochronie najbliższych członków rodziny zmarłego, którzy byliby powołani do spadku w przypadku dziedziczenia ustawowego. Polskie rozwiązania, przyjęte w Kodeksie cywilnym, opierają się na wzorach niemieckich i austriackich, należy jednak mieć na uwadze, iż ustawa polska wprowadza daleko idące modyfikacje w stosunku do pierwowzorów. W kontekście międzynarodowym, poza wskazaniem wzorca, na którym oparte są polskie regulacje prawa spadkowego, należy zwrócić uwagę na występowanie odrębnego od opartego na zachowku systemu ochrony najbliższych krewnych zmarłego – systemu rezerwy, występującego np. we Francji. Pomimo oparcia całego systemu prawnego kontynentalnej Europy na starożytnych filarach prawa rzymskiego, w zakresie prawa spadkowego pomiędzy poszczególnymi systemami prawnymi występują znaczne różnice, zaakcentowane już na wstępie niniejszego artykułu.

 

Kompleksowej analizie instytucji zachowku w prawie polskim, a także związanej z nią problematyce prawnoporównawczej, poświęcona jest monografia autorstwa prof. Pawła Księżaka pt. „Zachowek w polskim prawie spadkowym”.

Zachowek w polskim prawie spadkowym

…czytaj więcej

Rękojmia prawidłowego wykonywania zawodu adwokata – bieżące orzeczenia sądów

NaPrawoPatrz

Zgodnie z ustawą Prawo o adwokaturze, na listę adwokatów może być wpisana osoba, która swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata. Ustawa przewiduje ten wymóg również w odniesieniu do wpisu na listę aplikantów adwokackich. „Rękojmia prawidłowego wykonywania zawodu”, jako pojęcie bardzo nieostre, w wielu przypadkach jest interpretowana zbyt szeroko przez organy samorządu adwokackiego, co skutkuje skierowaniem konfliktów na drogę sądową. Tak było też w dwóch opisanych poniżej sprawach, których rozstrzygnięcia mogliśmy zaobserwować na salach sądowych w przeciągu minionego miesiąca.

…czytaj więcej

Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego

NaPrawoPatrz

Na wstępie należy zaznaczyć, że już od kilku lat, bo od 1 stycznia 2004 r., sądownictwo administracyjne funkcjonuje w zreformowanej, odrębnej od sądownictwa powszechnego, formie ustrojowej. Jego istotą, zgodnie z Konstytucją RP, jest sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej.

Metodyka pracy sędziego

…czytaj więcej

Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rejestrowych

NaPrawoPatrz

Postępowanie w sprawach cywilnych, gospodarczych i rejestrowych toczy się według reguł określonych m.in. w Kodeksie postępowania cywilnego, Kodeksie spółek handlowych, rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania. Zastosowanie mają także ustawy obejmujące swym zakresem prawo spółdzielcze, prawo upadłościowe i naprawcze, zwalczanie nieuczciwej konkurencji czy regulujące sprawy wysokości kosztów sądowych.

…czytaj więcej

Apelacja w postępowaniu karnym

NaPrawoPatrz

Apelacja jest zwyczajnym środkiem odwoławczym od nieprawomocnego wyroku sądu pierwszej instancji. Została wprowadzona do procesu karnego ustawą z 29 czerwca 1995 r., która weszła w życie 1 stycznia 1996 r. Ustawa ta znowelizowała Kodeks postępowania karnego z 1969 r. w zakresie postępowania odwoławczego. Podstawowym novum było zastąpienie nazwy środka odwoławczego „rewizja” nazwą „apelacja”, która następnie została wprowadzona do Kodeksu postępowania karnego z 1997 r. Jednakże, poza zmianą nazwy, nie uległ zmianie model postępowania odwoławczego.

…czytaj więcej

Cytat – sidebar

NaPrawoPatrz

Wolność to prawo czynienia wszystkiego, na co pozwalają prawa. MONTESKIUSZ

Strona 9 z 9« Pierwsza...56789